Lösningsförslag exempeltenta 2

Exempeltenta 2

Övning  1

Lösning: 

A. Det är ett handelsbolag vilket gör att lagen om handelsbolag och enkla bolag ska tillämpas 1:1 HBL. Enligt 2:20 HBL står bolagsmännen solidariskt för de skulder bolaget har. Det innebär att Melody kan få betala dessa skulder. Sen uppstår förvisso en regressrätt på Vivian med halva beloppet. Vilket i sin tur innebär att hon kan kräva Vivian på halva beloppet. Förutsatt att inget annat är avtalet bolagsmännen emellan. Det påverkar dock inte kravet att betala till leverantörerna.

Det kan finnas oklarheter huruvida avtalet är bundet till bolaget. Vi får lite information om köpet men vi får anta att köpet gjordes inom behörighet och utanför befogenhet. Då blir avtalet giltigt om tredje man (leverantören) är i god tro 2:18 HBL. Vi har inget som talar emot detta och därför antar vi att avtalet är giltigt mot bolaget.


B. Bolaget är som vi vet på obestämd tid. Då gäller enligt 2:24 HBL att uppsägning kan ske när som helst. I så fall ska de börja likvidera bolaget inom de kommande 6 månaderna. Dock är omständigheterna här speciella och man skulle eventuellt kunna likvidera bolaget snabbare. Den aktuella möjligheten finns då i 2:25 HBL. Där sägs att man kan få bolaget likviderat med en gång. Det under förutsättning att en bolagsman (i detta fallet Vivian) väsentligt åsidosatt sina åtaganden mot bolaget. Att arbeta för en konkurrent med att försöka försätta bolaget i konkurs bör rimligen uppfylla kravet på väsentligt åsidosättande. Melody bör därför kunna likvidera bolaget med omedelbar verkan. Skulle inte det räknas som uppfyllt kan hon likvidera inom 6 månader.

Övning  2

Lösning: Ja troligen. Det är ett handelsbolag vilket gör att lagen om handelsbolag och enkla bolag ska tillämpas 1:1 HBL. Bolaget är som vi vet på obestämd tid. Då gäller enligt 2:24 HBL att uppsägning kan ske när som helst. I så fall ska de börja likvidera bolaget inom de kommande 6 månaderna. Vidare torde även här en möjlighet enligt 2:25 HBL föreligga för likvidering. Detta eftersom kompisen börjat arbeta för en konkurrent vilket skulle kunna betraktas som att kompisen “väsentligt åsidosatt sina skyldigheter” mot bolaget. Oavsett finns då en möjlighet i 2:30 HBL att istället för likvidation utesluta en person ur bolaget. Först krävs att en likvidationsgrund i någon av paragraferna 24-27 är uppfyllda. Här är iallafall 2:25 HBL uppfylld. Så förutsatt att Jorge och den lojala kamraten är överens bör de då istället kunna utesluta sin kompis i enlighet med 2:30 HBL.

Övning  3

Lösning: Om det uppkommer frågor på bolagsstämman är styrelsen och VD:n skyldiga att lämna uppgifter om dagordningen och företagets ekonomiska situation enligt 7:32 ABL samt ytterligare regleringar om detta i 7:33-35 ABL.

Övning  4

Lösning: Enligt ABL skulle det vara utanför den löpande förvaltningen 8:29 ABL. Det är då utanför hans behörighet som VD. Då blir det bindande om motparten är i god tro 8:42 1 st. 2 meningen. Motparten bör inse att detta är ett för stort avtal för honom att ingå. Ingen VD i ett företag i Sverige idag bör kunna fatta ett så stort beslut. Så enligt ABL hade det nog inte blivit bindande. Samtidigt kan styrelsens godkännande ses som en ev. fullmakt. Denna kan då räcka för att ingå bindande avtal. Man kan resonera att fullmakten också sätter en motpart i god tro.

Övning  5

Lösning: Eftersom att det är ett stort fastighetsbolag så kan det anses vara inom den löpande förvaltningen för VD:n att sälja fastigheter 8:29 ABL. Denna har då behörighet att ingå avtalet 8:36 ABL. Annars kan det falla redan där. Oavsett om det gäller inom behörigheten eller inom befogenheten kan avtalet falla på att Fanny är i ond tro. Enligt 8:42 ABL blir då avtalet ogiltigt. I detta fallet misstänker Fanny att något skumt föreligger. Detta skulle kunna vara jäv enligt 8:34 2 p. ABL. Bevisbördan ligger dock på företaget 8:42 ABL.

Övning  5

Lösning: En föreskrift i bolagsordningen som gör att innan en aktieägare säljer aktier måste den söka tillstånd för detta. Kan ofta vara att man behöver fråga övriga aktieägare om de vill köpa aktierna innan man säljer. Klausulen aktiveras innan köpet. Regleras i 4:18-26 ABL.

Övning  6

Lösning: En föreskrift i bolagsordningen som reglerar samtycke av övriga aktieägare innan överlåtelse av aktier. Regleras i 4:8-17 ABL.

Övning  7

Lösning: Ja, undantaget i 21:2 3 st. ABL bör kunna användas då det är så pass lågt innehav av bolaget.

Övning  8

Lösning: Nej, detta förbjuds enligt 21.5 ABL. Detta är ett lån för att förvärva aktier i bolaget vilket man vill undvika med regeln. Därför förbjuds lån vars syfte är att leda till aktieköp i det egna bolaget.

Övning  9

Lösning: Troligen inte. Detta skulle kunna anses som en förtäckt värdeöverföring enligt 17:1 4p. ABL. Förmögenhet lämnar bolaget och man får inte fullständig kompensation för denna. Enligt HD via Åstorpsfallet (NJA 1995 s.742) ska egendom som lämnar bolaget göra det till bokfört värde för att det inte ska vara tal om någon värdeöverföring. Marknadsvärde används således inte i rättspraxis. Vidare verkar det inte ha något affärsmässigt syfte. Enligt 17:2 ABL är inte den typen av värdeöverföringar tillåten. Det kan dock tillåtas med alla aktieägares samtycke. Alla aktieägare ska i grunden behandlas lika 4:1 ABL. Avvikelser från det kräver allas samtycke vilket vi inte verkar ha här. Styrelsen får inte heller fatta beslut som gynnar en aktieägare och missgynnar andra enligt 8:41 ABL. Skadestånd enligt 29:1 ABL skulle kunna bli aktuellt. De andra aktieägarna skadas då bolagets förmögenhet minskar.

Övning  10

Lösning: Nej, här finns både ideellt ändamål och ideell verksamhet. Finns inga tecken för att det skulle vara en ekonomisk förening.

Övning  11

Lösning:

Lösning: Ja, denna har ett ekonomiskt ändamål då den vill gagna medlemmarnas ekonomi. Detta sker i formen av verksamhet som typiskt sett bedrivs som näringsverksamhet. Verksamheten bygger också på att medlemmarna handlar (deltar i verksamheten) i butiken. Bör vara en ekonomisk förening.

Övning  12

Lösning: Hasse vill troligen påverka priset på aktien med sin artikel och han gör detta genom vilseledning. Detta gör att rekvisiten i MmL 8§ är uppfyllda.

Övning  13

Lösning: Att man sprider vilseledande uppgifter som påverkar priset på en vara, värdepapper eller liknande. Svindleri är också att man för allmänheten eller en intressent till ett företag vill påverka bilden av det företagets ekonomi och på så så sätt orsaka skada. Se 9:9 BrB.