Ekonomiska föreningar

Innehåll

Totalt: 61 Övningar

Allmänt

Övning ekonomiska föreningar 1

Vilken är den primära lagen som reglerar ekonomiska föreningar?

Övning ekonomiska föreningar 2

Är en ekonomisk förening en juridisk person?

Övning ekonomiska föreningar 3

Är en ekonomisk förening en öppen eller sluten association?

Övning ekonomiska föreningar 4

Vilka är de tre kumulativa rekvisiten för att räknas som en ekonomisk förening?

Övning ekonomiska föreningar 5

Vad är skillnaden mellan en ekonomisk förening jämfört med ett aktiebolag?

Övning ekonomiska föreningar 6

Hur många medlemmar behövs för att bilda en ekonomisk förening?

Övning ekonomiska föreningar 7

Måste en ekonomisk förening ha stadgar?

Övning ekonomiska föreningar 8

När är en ekonomisk förening bildad?

Övning ekonomiska föreningar 9

Ett antal grisbönder går samman och bildar en branschorganisation som bedriver politisk påverkan och PR. Är detta en ekonomisk förening typiskt sett?

A. Ja

B. Nej

Övning ekonomiska föreningar 10

En Studentförening säljer femmanlotter för att finansiera deras studentverksamhet. Är detta en ekonomisk förening typiskt sett?

A. Ja

B. Nej

Övning ekonomiska föreningar 11

Ett politiskt ungdomsförbund tar in medlemsavgifter för att finansiera föreläsare under deras verksamhetsår. Är detta typiskt sett en ekonomisk förening?

A. Ja

B. Nej

Övning ekonomiska föreningar 12

En livsmedelsbutik ägs av sina medlemmar. Denna ska köpa in mat billigt för att spara pengar åt medlemmarna. Eventuella överskott går tillbaka till medlemmarna. Är detta typiskt sett en ekonomisk förening?

A. Ja

B. Nej

Övning ekonomiska föreningar 13

Ponera att en ekonomisk förening bara tillåter medlemmar från ett visst geografiskt område, är det fortfarande en öppen association?

Övning ekonomiska föreningar 14

Ponera att en ekonomisk förening bara tillåter medlemmar som är företagare inom en viss bransch, är det fortfarande en öppen association?

Övning  ekonomiska föreningar 15

Vad av nedan är att klassa som kooperativ verksamhet enligt 1:4 EFL?

A. Konsumenter som bildar och driver en livsmedelsbutik ihop

B. Riskkapitalister som investerar i en fabrik i Indien

C. Jordbrukare som tillsammans driver kvarnverksamhet

D. Skogsägare som tillsammans driver ett sågverk

Övning ekonomiska föreningar 16

Kan en juridisk person vara ägare i en ekonomisk förening?

Övning ekonomiska föreningar 17

Måste man ha en insats i en ekonomisk förening?

Övning ekonomiska föreningar 18

Ponera att en jordbrukare har varit med i en ekonomisk förening som bedriver kvarnverksamhet. Denna slutar dock med sitt jordbruk för att istället bli målare. Kan jordbrukaren bli utseluten u föreningen?

Övning ekonomiska föreningar 19

Om inget står i stadgarna angående saken, vem beslutar om att utesluta en medlem?

Övning ekonomiska föreningar 20

Vem har ansvar att upprätta en medlemsförteckning i den ekonomiska föreningen?

Övning ekonomiska föreningar 21

Hur många måste minst sitta i styrelsen hos en ekonomisk förening?

Föreningsstämma

Övning föreningsstämma 22

Ponera att en enskild medlem vill påverka den ekonomiska föreningen där denne är med. Mot vilket organ ska denna verka i då?

Övning föreningsstämma 23

Har en utesluten medlem rätt att delta vid den nästföljande stämman efter dennes uteslutning?

Övning föreningsstämma 24

En medlem som gått ur föreningen, har denna rätta att delta på stämman?

Övning föreningsstämma 25

Vad är en investerande medlem?

Övning föreningsstämma 26

Hur avgörs rösträtten på en föreningsstämma om inget annat sägs av stadgarna?

Övning föreningsstämma 27

Folkets Hus i Lidköping är en ekonomisk förening. Delägarna är dels fysiska personer och dels juridiska. De juridiska delägarna kan ha fler än en röst. Hur förhåller sig detta till EFL?

Övning föreningsstämma 28

I en ekonomisk förening finns 5 medlemmar och 200 investerande medlemmar. Grundregeln i denna föreningen är en röst per medlem. Vid en omröstning där alla avger en röst var hur många röster kommer de investerande medlemmarna att få vid rösträkningen?

Övning föreningsstämma 29

I en ekonomisk förening finns 20 medlemmar och 700 investerande medlemmar. Grundregeln i denna föreningen är en röst per medlem. Vid en omröstning där alla avger en röst var hur många röster kommer de investerande medlemmarna att få vid rösträkningen?

Övning föreningsstämma 30

I en ekonomisk förening finns 5 medlemmar och 1 investerande medlemmar. Grundregeln i denna föreningen är en röst per medlem. Vid en omröstning där alla avger en röst var hur många röster kommer de investerande medlemmarna att få vid rösträkningen?

Övning föreningsstämma 31

I en ekonomisk förening finns 2,4 miljoner medlemmar. Man tycker att det är opraktiskt att samla alla dessa samtidigt för att besluta i ärenden på föreningsstämman. Går den problematiken att undvika?

Övning föreningsstämma 32

Vilka är de tre primära frågorna som ska behandlas på en årsstämma i en ekonomisk förening?

Övning föreningsstämma 33

En ekonomisk förening gillar inte att kalla till stämma via brev. De vill istället kalla till stämma via röksignaler. Är detta möjligt enligt EFL?

Föreningens ledning

Övning föreningens ledning 34

Vilket är det minsta antalet styrelseledamöter som måste finnas i ekonomisk förening?

Övning föreningens ledning 35

Hur många suppleanter i styrelsen måste man ha enligt EFL?

Övning föreningens ledning 36

Vart regleras styrelsens huvuduppgifter för en ekonomisk förening?

Övning föreningens ledning 37

Har styrelsen ansvar för att bokföring sker på ett lagligt och i övrigt korrekt sätt?

Övning föreningens ledning 38

Vem utser styrelsen?

Övning föreningens ledning 39

Kan man i stadgarna i en ekonomisk förening ge styrelsen rätt att utse nästa styrelse?

Övning föreningens ledning 40

Kan en ekonomisk förening ha en VD?

Övning föreningens ledning 41

Vem utser en VD i en ekonomisk förening?

Övning föreningens ledning 42

Vad gör en VD i en ekonomisk förening?

Övning föreningens ledning 43

Vad gör en särskild firmatecknare i en ekonomisk förening?

Övning föreningens ledning 44

Om en styrelseledamot missköter sig i en ekonomisk förening, kan denne behöva  betala skadestånd för skadorna?

Övning föreningens ledning 45

Om en revisor missköter sig i en ekonomisk förening, kan denne behöva  betala skadestånd för skadorna?

Övning föreningens ledning 46

Om en medlem missköter sig i en ekonomisk förening, kan denne behöva betala skadestånd för skadorna?

Övning föreningens ledning 47

Vart ska den ekonomiska föreningens firmatecknare registreras?

Övning föreningens ledning 48

Vad händer om en styrelse går utanför behörighet i ett avtal?

Övning föreningens ledning 49

Vad händer om en VD går utanför sin behörighet i ett avtal?

Kapital i ekonomiska föreningar

Övning kapital 50

Vad är en medlemsinsats?

Övning kapital 51

Vad är en insatsemission?

Övning kapital 52

Vad är en värdeöverföring?

Övning kapital 53

Är det möjligt för en ekonomisk förening att skänka bort sina vinstmedel istället för ge utdelning?

Övning kapital 54

En ekonomisk förening har ostabil likviditet enligt styrelsen. Får de fortfarande dela ut till medlemmar?

Övning kapital 55

Ponera att en livsmedelsbutik (Kak ekonomiska förening) säljer ett parti tomater till kunden Emma som är medlem i den ekonomiska föreningen. Detta sker till ett pris som väsentligt understiger inköpspriset i butiken. Är detta en värdeöverföring?

Övning kapital 56

Ponera att Emma från uppgiften ovan köper varorna till 90% av priset som övriga kunder betalar. Detta skulle medföra att Kak går plus minus noll. Är detta en värdeöverföring?

Övning kapital 57

Vad är en gottgörelse?

Ideella föreningar

Övning ideella föreningar 58

Är en ideell förening en öppen eller sluten association?

Övning ideella föreningar 59

Vilken är den primära lagen som reglerar ideella föreningar?

Övning ideella föreningar 60

Hur många medlemmar bör man vara i en ideell förening?

Övning ideella föreningar 61

Kan uteslutning av medlem ur ideell förening prövas i domstol?