Styrelse & VD

Innehåll

Efter detta avsnitt i associationsrätt kommer du kunna det viktigaste om styrelsen och VD:n samt hur det fungerar.

Totalt: 29 övningar

STYRELSE & VD

Övning styrelsen och VD 1

Vilket kapitel i ABL reglerar framförallt styrelsen och VD:n?

Övning styrelsen och VD 2

Vem utser enligt huvudregeln styrelsen i ett aktiebolag?

Övning styrelsen och VD 3

Vilket är det minsta antalet ledamöter som måste finnas i en styrelse i ett aktiebolag?

Övning styrelsen och VD 4

Vad gör en styrelsesuppleant?

Övning styrelsen och VD 5

Anta att ett aktiebolag bara har en ledamot i styrelsen. Hur många suppleanter måste minst finnas i en styrelse i ett aktiebolag?

Övning styrelsen och VD 6

Vart regleras styrelsen huvuduppgifter?

Övning styrelsen och VD 7

Bör en styrelse i ett större bolag försäkra sig om att bokföringsrutinerna är av hög kvalité?

Övning styrelsen och VD 8

Bör en styrelse i ett större bolag försäkra sig om att rutinerna för avtackning av visstidsanställda är av hög kvalité?

Övning styrelsen och VD 9

Behöver en bolagsstyrelse i ett aktiebolag ha koll på företagets ekonomi enligt lag?

Övning styrelsen och VD 10

Vad menas med en s.k. “målvakt” inom en styrelse?

Övning styrelsen och VD 11

Kan straff utgå ifall man medvetet väljer in en så kallad “målvakt”?

Övning styrelsen och VD 12

Ett bolag har 7 ledamöter i sin styrelse. Hur många måste vara närvarande för att styrelsens ska kunna fatta beslut?

Övning styrelsen och VD 13

Ett bolag har 6 ledamöter i sin styrelse. Hur många måste vara närvarande för att styrelsens ska kunna fatta beslut?

Övning styrelsen och VD 14

Ett bolag har 5 ledamöter i sin styrelse. Hur många måste vara närvarande för att styrelsens ska kunna fatta beslut?

Övning styrelsen och VD 15

Ett bolag har 3 ledamöter i sin styrelse. En ledamot är frånvarande och de andra två har delade meningar. Den ena röstar ja och den andra nej för ett beslut. Den förra är ordförande i styrelsen.

Går beslutet igenom?

Övning styrelsen och VD 16

Om en styrelse utanför sin behörighet sluter ett avtal med tredje man, vad händer?

Övning styrelsen och VD 17

En VD i ett bolag som går väldigt dåligt har fått ett erbjudande som kan rädda hela bolaget. Detta rör dock en stor summa pengar vilket gör att VD:n är tveksam om han får rädda bolaget.

Kan han det?

Övning styrelsen och VD 18

Om en VD, styrelse eller firmatecknare utanför sin befogenhet sluter ett avtal med tredje man, vad händer?

Övning styrelsen och VD 19

Vilka av dess alternativ kan vara beslut som styrelsen tar?

A. Inköp av arbetskläder

B. Inköp av fast egendom

C. Inköp av inventarier

D. Inköp av inventarier med högt värde

E. Upprättande av förvaltningsberättelse

Övning styrelsen och VD 20

Vilka av följande alternativ stämmer om beslut i styrelsen?

A. Det krävs majoritet om det föreskrivits i bolagsordningen

B. Det krävs majoritet, om inget står i bolagsordningen

Övning styrelsen och VD 21

Vilka paragrafer i ABL bör vara lämpliga att kontrollera om man misstänker fel i styrelsebeslut?

Övning styrelsen och VD 22

Vad ska stå i ett protokoll vid styrelsemöte?

Övning styrelsen och VD 23

Protokoll kan oftast ses som en formalitet på styrelsemöten, men vad kan protokollet ha för syfte?

Övning styrelsen och VD 24

Vilka bolag måste ha VD?

Övning styrelsen och VD 25

Kan en juridisk person vara med i styrelsen?

Övning styrelsen och VD 26

Vilka av följande kan inte bli valda till en styrelse i ett svenskt aktiebolag?

A. En fysisk person med fågelintresse

B. En fysisk person i konkurs

C. En fysisk person bosatt i Polen

D. En aktiebolag i Sverige

Övning styrelsen och VD 27

Vem beslutar styrelseposternas arvoden?

Övning styrelsen och VD 28

Ponera att en bolagsstämma fattat ett beslut som vore olagligt enligt ABL för styrelsen att verkställa. Hur ska styrelsen agera?