Beskattningsförfarandet & skatteflykt

Innehåll

Här behandlas grunderna i skatteförfarandet samt skatteflykt.

Totalt: 26 övningar

Beskattningsförfarandet

Övning beskattningsförfarandet 1

Vilken lag hanterar numera deklarationer och kontrolluppgifter?

Övning beskattningsförfarandet 2

Vad är ett skattekonto?

Övning beskattningsförfarandet 3

Varför genomför Skatteverket “överraskningsrevisioner”?

Övning beskattningsförfarandet 4

Vad resulterar domens negativa rättskraft i?

Övning beskattningsförfarandet 5

Vad är F-skatt och vem betalar in den?

Övning beskattningsförfarandet 6

Om en lagtext är föråldrad kan man anse den vara för gammal för att tillämpas inom skatterätten?

Övning beskattningsförfarandet 7

Vad menas med semantisk analys av lagtext?

Övning beskattningsförfarandet 8

Vad är skillnaden med civilrättslig definition och skatterättslig definition av begrepp?

Övning beskattningsförfarandet 9

På vilket sätt kan förarbetena hjälpa att tolka lagtext?

Övning beskattningsförfarandet 10

Om ett begrepp har ändrat innebörd sedan en lag kom till, ska man då tolka ordet utifrån dess ursprungliga betydelse eller sin nuvarande betydelse eller går det inte att säga?

Övning beskattningsförfarandet 11

Sedan IL:s (1999:1229) tillkomst har begreppens definitioner blivit mer konsekventa än innan med de tidigare lagarna (t.ex. kommunalskattelagen) på området?

Övning beskattningsförfarandet 12

Varför är det viktigt att HFD är konsekventa i sin bedömning av mål?

Övning beskattningsförfarandet 13

På skatterättens område finns det få eller många rättsfall från HFD?

A. Få

B. Många

Övning beskattningsförfarandet 14

Vad innebär stadgad praxis?

Övning beskattningsförfarandet 15

Om HFD i plenum desavouerar ett rättsfall, vad innebär det?

Övning beskattningsförfarandet 16

Vad är doktrinen för något?

Övning beskattningsförfarandet 17

Vad menas med att SKV:s allmänna råd inte är bindande för skattskyldiga?

Övning beskattningsförfarandet 18

Vad innebär det att man tolkar lagtext objektivt?

Övning beskattningsförfarandet 19

Vad innebär det att man tolkar lagtext subjektivt?

Övning beskattningsförfarandet 20

I vissa fall kan skattelagstiftningen användas i sin ordalydelser, men strida mot dess syfte och ändamål, hur kan det bli så?

Övning beskattningsförfarandet 21

Vad innebär fri lagtolkning?

Övning beskattningsförfarandet 22

Vilka fyra aspekter finns inom legalitetsprincipen?

Skatteflykt & skatteplanering

Uppgift skatteflykt och skatteplanering 23

Vad är skatteplanering?

Uppgift skatteflykt och skatteplanering 24

Vad är ett skattebrott?

Uppgift skatteflykt och skatteplanering 25

Vad är en skenrättshandling och hur ser HFD på det?

Uppgift skatteflykt och skatteplanering 26

Vad är syftet med skatteflyktslagen?