Lösningsförslag

Inkomstslaget kapital

Aktier

Övning aktier 10

Lösning: 60 kr

Kapitalvinst beräknas som försäljningsintäkt (1200)-omkostnadsbeloppet (44:13 IL). 

Omkostnadsbeloppet kan beräknas via två metoder. Genomsnittsmetoden (48:7 IL) och schablonmetoden (48:15 IL).

Omkostnadsbeloppet via genomsnittsmetoden blir (110*5)+(90*5)=1000.

Omkostnadsbeloppet via schablonmetoden blir 1200*0,2=240.

Här får vi alltså högst omkostnadsbelopp via genomsnittsmetoden. Då använder vi denna för att minimera skatten Karin måste betala.

Kapitalvinsten blir då (1200-1000=200) 200 kr.

Denna beskattas för fysiska personer med 30% 65:7 IL 200*0,3= 60 kr

Karin måste då betala i alla fall 60 kr i kapitalskatt 200*0,3=60 kr

Övning aktier 11

Lösning: 30 kr

Kapitalvinst beräknas som försäljningsintäkt (800)-omkostnadsbeloppet (44:13 IL).

Omkostnadsbeloppet kan beräknas via två metoder. Genomsnittsmetoden (48:7 IL) och schablonmetoden (48:15 IL).

Omkostnadsbeloppet via genomsnittsmetoden blir (3,5*200)=700.

Omkostnadsbeloppet via schablonmetoden blir 800*0,2=160.

Här får vi alltså högst omkostnadsbelopp via genomsnittsmetoden. Då använder vi denna för att minimera skatten Alfred måste betala.

Kapitalvinsten blir då (800-700=100) 100 kr.

Denna beskattas för både fysiska och juridiska personer med 30% (65:7).

Alfred måste då betala i alla fall 30 kr i kapitalskatt 100*0,3=30 kr

Övning 12

Lösning: 1050 kr i skattereduktion

Kapitalvinst ska tas upp som intäkt enligt 42:1 IL totalt 30 000 kr och vi får anta att kapitalvinsterna är beräknade enligt 44:13 IL. Enligt 48:20 IL ska kapitalförluster dras av till sin helhet om det gäller marknadsnoterade aktier som det gör (både Volvo och Securitas är noterade). 30 000-35 000= -5000. Enligt 48:20 a ska resterande del av underskotten reduceras till 70% (5000*0,7=3500). Skattereduktion blir enligt 67:10 IL 3500*0,3= 1050

Övning 13

Lösning: Skattereduktion 6300 kr

Enligt 44:13  beräknar vi kapitalvinst/kapitalförlust på aktieaffärerna.

Bmw 50 000-75 000= -25 000 kapitalförlust

Boozt 60 000-60 000= 0

Kinnevik 165 000- 170 000= -5 000 kapitalförlust

48:20 IL gör att vi får göra avdrag med kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som vi får anta att det är, samt att det ska kvoteras till 70% enligt 48:20a IL((25 000+5 000)*0,7=21 000)

Vi har alltså ett underskott på 21 000 och därmed kan göra en skattereduktion

21 000*0,3= 6300 (67:10 IL).

Fastigheter & uppskov

Övning fastigheter 14

Lösning: 3 630 000 kr

Ersättningen för den avyttrade tillgången är 20 miljoner (44:13 IL).

Den ska minskas med omkostnadsbeloppet. Lennart saknar sådan men har ärvt den av sin mamma och hamnar därför i enlighet med kontinuitetsprincipen i samma skattemässiga situation (44:21 IL). Således bli hans omkostnadsbelopp 3,5 miljoner (44:14 IL). 

Hans kapitalvinst blir då 16,5 miljoner (20m-3,5m=16,5m). Detta belopp ska kvoteras då det rör försäljning av privatbostad (45:33 IL). Kvotering ska ske med 22/30 vilket gör kapitalvinsten till 12,1 miljoner (16,5*(22/30)=12,1). 

På den utgår kapitalskatt på 30% (65:7 IL). 

Skatten som Lennart då måste betala blir 3 630 000 kr (12,1m*0,3=3,63m).

Övning fastigheter 15

Lösning: 352 000 kr

Ersättningen för den avyttrade tillgången är 2 miljoner (44:13 IL)

Den ska minskas med omkostnadsbeloppet. Lenny saknar sådan men har ärvt den av sin pappa och hamnar därför i enlighet med kontinuitetsprincipen i samma skattemässiga situation (44:21 IL). Således bli hans omkostnadsbelopp 400 000 (44:14 IL). 

Hans kapitalvinst blir då 1,6 miljoner (2 000 000-400 000=1 600 000). Detta belopp ska kvoteras då det rör försäljning av privatbostad (45:33 IL). Kvotering ska ske med 22/30 vilket gör kapitalvinsten till 1 173 333 kr (1 600 000*(22/30)=1 173 333). 

På den utgår kapitalskatt på 30% (65:7 IL). 

Skatten som Lennart då måste betala blir 352 000 kr (1 173 333*0,3=352 000)

Övning fastigheter 16

Lösningsförslag: 44 000 kr

Ersättningen för den avyttrade tillgången är 1 miljon (44:13 IL)

Den ska minskas med omkostnadsbeloppet. Conny saknar sådan men har ärvt den av sin pappa och hamnar därför i enlighet med kontinuitetsprincipen i samma skattemässiga situation (44:21 IL). Således blir hans omkostnadsbelopp 800 000 (44:14 IL). 

Hans kapitalvinst blir då 200 000 kr (1 000 000 – 800 000=200 000). Detta belopp ska kvoteras då det rör försäljning av privatbostad (45:33 IL). Kvotering ska ske med 22/30 vilket gör den skattepliktiga kapitalvinsten till 146 667 kr (200 000*(22/30)=146 667). 

På den utgår kapitalskatt på 30% (65:7 IL). 

Skatten som Conny då måste betala blir 44 000 kr (146 667*0,3=44 000).

Övning fastigheter 17

Lösning: Ja,

Kraven för att få göra uppskov framgår i 47:2 IL (notera att det är kumulativa rekvisit, alla måste alltså vara uppfyllda).

Villkor 1 kräver att det skett en kapitalvinst (vilket det har på 200 000 kr), det ska ha skett en avyttring (44:3 definierar detta och det uppfyllt då en försäljning skett) och det ska gälla en ursprungsbostad. Ursprungsbostad definieras i 47:3 IL. Där sägs att det gäller inom EES (vilket Vingåker ligger inom), ska gälla en privatbostad (2:8 IL definierar detta och vi har inget som talar emot att det skulle vara fallet) och det ska vara en permanentbostad (47:3 2 st). Här finns flera krav på privatbostad, permanentbostad, ursprungsbostad men texten i uppgiften ovan säger bara “hans villa” så vi får även här anta att det är uppfyllt. 

Villkor 2 kräver att förvärv skett eller ska ske (vi vet från denna uppgiften att han köpt en bostad), det ska vara en ersättningsbostad (definieras i 47:5 IL) som köps samt att ersättningsbostaden ska vara en tillgång(dvs ingen hyresrätt eller liknande). Den ska dels vara inom EES vilket Flen är. Sedan finns det 7 alternativa rekvisit (47:5 IL) som den behöver uppfylla, punkt 5 är uppfylld i och med dess definition i 2:17 IL. I 47:5 a IL finns ett tidskrav som också är uppfyllt. 

Villkor 3 säger att man behöver vara bosatt i ersättningsbostaden eller tänker bosätta sig. Conny tänker bosätta sig. Därför är detta villkoret uppfyllt.Flera av resonemangen ovan bygger antaganden ska man ha i åtanke. Uppgiftens text ger oss inte all information som krävs för en ordentlig utredning. Men förutsatt att antagandena är uppfyllda har Conny rätt till det.

Övning fastigheter 18

Lösning: 84 333 kr

2 000 000-50 000= 1 950 000 kr (44:13 IL)

Vi får dra av med omkostnadsbeloppet (44:13 IL) samt för förbättrande reparationer (45:12 IL) med kravet att förbättrande reparationer måste skett under beskattningsåret eller 5 tidigare år, vi gör bara avdrag för den senare ommålningen. Omkostnadsbeloppet blir då 1 800 000 + 35 000= 1 835 000

Vi beräknar kapitalvinst med (44:13 IL) 1 950 000 – 1 835 000= 115 000

Kapitalvinsten ska kvoteras för att få fram det beskattningsbara beloppet (45:33 IL) 115 000 *(22/30)= 84 333 kr som sedan ska föras till beskattning

Svar: 84 333 kr

Övning fastigheter 19

Lösning: Nej

Kraven för att få göra uppskov framgår i 47:2 IL (notera att det är kumulativa rekvisit, alla måste alltså vara uppfyllda).

Villkor 1 kräver att det skett en kapitalvinst (vilket det har på 500 000 kr), det ska ha skett en avyttring (44:3 definierar detta och det uppfyllt då en försäljning skett) och det ska gälla en ursprungsbostad. Ursprungsbostad definieras i 47:3 IL. Där sägs att det gäller inom EES. Moskva ligger ju dock inte i EES. På grund av det blir inte uppskov möjligt.

Uthyrning privatbostad

Övning uthyrning privatbostad 21

Lösning: Svar skatt på 11 040 kr

Bostaden måste anses vara en privatbostad om avdrag ska kunna ges. Det definieras i 2:8-12 IL och kan anses uppfyllt med antaganden utifrån texten. Katjas intäkter uppgår till 96 000 kr (8000*12) för året. Hon kan dels göra avdrag med 20% av intäkterna enligt 42:31 IL, vilket blir 19 200 kr (96 000*0,2). Dels avdraget på 40 000 kr från 42:30 2 st. Detta ger henne en nettoinkomst av kapital på 36 800 kr (96 000 – 19 200 – 40 000). Det resulterar i sin tur i en skatt på 11 040 kr (36 8000*0,3) enligt 65:7 IL.

Övning uthyrning privatbostad 26

Lösning:

De schabloniserade avdragen kommer inte att accepteras då de inte gäller vid uthyrning till sin arbetsgivare 42:32 IL. Istället får hon göra avdrag för skäliga kostnader, vilket framgår av förarbetena. 

Här går dock att argumentera för att det skulle vara förtäckt lön. Enligt 11:1 IL ska löner beskattas i inkomstslaget tjänst. Här skulle då en omdefiniering vara lämplig. Betydelsen av detta blir alltså att de första 500 kr tas upp som inkomst av kapital, där avdraget som nämndes ovan får göras. Övriga 19 500 kr tas upp i inkomstslaget tjänst.