Lösningsförslag

Inkomstslaget näringsverksamhet

Varulager

Övning varulager beräkning 16

Lösning:

683 600 kr.

Lagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde enligt 17:3 IL. Ett inkuransavdrag får göras till lägst 97% av anskaffningsvärdet enligt 17:4 IL.

Anskaffningsvärde: 120 000*0,97= 116 400 kr

Nettoförsäljningsvärde: 150 000 kr

Vi väljer anskaffningsvärde

Kostnad sålda varor beräknas enligt 14:2 IL enligt bokföringsmässiga grunder

+IB 200 000 kr

+ inköp 600 000 kr

– UB 116 400 kr

=683 600 kr vilket blir kostnaden för sålda varor.

Övning varulager beräkning 17

Lösning:

Lagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde enligt 17:3 IL. Ett inkuransavdrag får göras till lägst 97% av anskaffningsvärdet enligt 17:4 IL.

Anskaffningsvärdet: (3*5 500 000)* 0,97=16 005 000

Nettoförsäljningsvärde: 12 000 000

Vi väljer nettoförsäljningsvärde.

Kostnad sålda varor beräknas enligt 14:2 IL enligt bokföringsmässiga grunder

+IB 5 500 000*4=22 000 000 kr

+inköp 15*5 500 000= 82 500 000 kr

-UB 12 000 000

= 92 500 000 kr vilket blir kostnaden för sålda varor.

Räkenskapsenlig avskrivning

Övning räkenskapsenlig avskrivning 23

Lösning: 1080.

Vi gör beräkning av huvudregeln för dessa inventarier enligt 18:13 IL, vi får göra detta då dem uppfyller kravet på ordnad bokföring 18:14 IL.

IB 1300 18:13 IL

+Inköp 900 18:13 IL

– försäljning 120 18:15 IL

=2080 avskrivningsunderlag

Vi får värdera tillgångarna till 70% av avskrivningsunderlaget och 30% får vi skriva av.

2080*0,7=1456 tillgångarnas utgående värde enligt huvudregeln

Vi måste även jämföra med kompletteringsregeln 18:17 IL och ta det som värderar tillgångarnas utgående balans lägst.

2021: 900*0,8=720

2020: 0

2019: 1000*0,4=400

2018: 0

Summa=1120

Kompletteringsregeln är lägst därmed väljer vi denna värdering.

Inventariernas värde innan avskrivning är 1300+900-120=2080

Vi får värdera till 1120 enligt kompletteringsregeln

Avskrivningen för detta blir 2080-1120=960

Vi får även addera årets sålda inventarier i kostnadsföringen som är 120 enligt 18:15 IL

Den totala kostnadsföringen blir 960+120=1080.

Övning räkenskapsenlig avskrivning 24

Lösning: 2 670 000 kr

Vi gör beräkning av huvudregeln för dessa inventarier enligt 18:13 IL. Detta kräver ordnad bokföring enligt 18:14 IL. Vi får anta att företaget har det. 

IB 5 000 000 kr 18:13 IL

+Inköp 2 500 000 kr 18:13 IL

– försäljning 600 000 kr 18:15 IL

=6 900 000 kr avskrivningsunderlag

Vi får värdera tillgångarna till 70% av avskrivningsunderlaget och 30% får vi skriva av.

6 900 000*0,7= 4 830 000 kr tillgångarnas utgående värde enligt huvudregeln.

Vi måste även jämföra med kompletteringsregeln 18:17 IL och ta det som värderar tillgångarna lägst.

2021: 2 500 000*0,8=2 000 000

2020:  3 000 000*0,6=1 800 000

2019: 3 000 000*0,4=1 200 000

2018: 2 500 000*0,2=500 000

Summa=5 500 00 000

Huvudregeln är lägst därmed väljer vi denna värdering.

Inventariernas värde innan avskrivning är 5 000 000+2 500 000-600 000=6 900 000

Vi får värdera till 4 830 000 kr enligt huvudregeln

Avskrivningen för detta blir 6 900 000-4 830 000=2 070 000 kr

Vi får även addera årets sålda inventarier i kostnadsföringen som är 600 000 enligt 18:15 IL

Den totala kostnadsföringen blir 2 070 000+600 000=2 670 000 kr

Uttagsbeskattning

Övning uttag 25

Lösning: Den ska uttagsbeskattas.

22:2 IL bör vara tillämplig då en tillgång tas ut från näringsverksamheten till Niklas för privat användning. Detta ska beskattas till marknadsvärdet (som definieras 61:2 2 st) enligt 22:7 IL. Uttagsbeskattning kan undantas enligt 22:11 IL om 23 kapitlet om kvalificerad underprisöverlåtelse är tillämpbart. Villkoren för 23 kapitlets användande finns i 23:14-29 IL. 23:14 IL är uppfyllt då överlåtaren och förvärvaren är fysisk person eller företag. 23:16 IL är inte uppfylld då förvärvaren måste vara skattskyldig i inkomst av näringsverksamhet. Niklas privata ärenden kommer inte bidra till en inkomst i en näringsverksamhet därmed inte uppfyllt. Uttagsbeskattning sker enligt 22:7 IL till marknadsvärdet. Marknadsvärdet bör inte nödvändigtvis vara 900 000 kr.

Övning uttag 26

Lösning: Den ska uttagsbeskattas.

Enligt 22:3 ska det vara en tillgång som överlåts utan att det är affärsmässigt relaterat. Det bör inte anses som ej affärsmässigtmässigt motiverat att ge ut tjänster gratis till ägaren, så det blir uppfyllt. Det är ingen tillgång som överlåts däremot gäller 22 kapitlet IL även tjänster som tas ut ur företaget om det är mer än ringa 22:4 IL. Tjänsten bör uttagsbeskattas av 22:7 IL till marknadsvärdet av tjänsten (som definieras 61:2 2 st). 23 kapitlet är ej uppfyllt då villkoret i 23:17 bland annat inte kan uppfyllas, mottagaren måste överlåta en hel verksamhetsgren vilket en tjänst aldrig kan vara. Se 2:25 IL för definition av

Övning uttag 27

Lösning:  A. Uttagsbeskattning sker B. Med antaganden sker ingen uttagsbeskattning

  1. 22:3 IL uttagsbeskattning bör vara tillämplig då det överlåts en tillgång (traktorn) till underpris från företaget (i detta fallet ingen ersättning) utan att det är affärsmässigt motiverat. Detta ska beskattas till marknadsvärdet (som definieras 61:2 2 st) enligt 22:7 IL. Uttagsbeskattning kan undantas enligt 22:11 IL om 23 kapitlet om kvalificerad underprisöverlåtelse är aktivt. Villkoren för 23 kapitlet finns i 23:14-29 IL. 23:14 IL är uppfyllt då överlåtaren och förvärvaren är fysisk person eller företag. 23:16 IL är inte uppfylld då förvärvaren måste vara skattskyldig i inkomst av näringsverksamhet. Pojken är inte skattskyldig i näringsverksamhet ( se rekvisit i 13:1 IL) därmed sker en uttagsbeskattning enligt 22:7 IL.
  2. Med den nya informationen kan vi möjligen anse att pojken har en näringsverksamhet (se rekvisit 13:1 IL) därmed är 23:16 IL uppfyllt till skillnad från i deluppgift a. 23:17 IL är uppfylld om en hel verksamhetsgren överlåts. Verksamhetsgren definieras i 2:25 IL och en traktor kan med antaganden vara en verksamhetsgren. Pojken i detta fallet kan frakta virke med traktorn därmed skapa en självständig rörelse. Villkoren 23:18-23a (kvalificerad andel) och 23:24-29 (underskott) har vi ingen fullständig information om. Med antagandet att dessa villkoren också är uppfyllda kan en kvalificerad underprisöverlåtelse vara uppfylld. Enligt 23:9 IL ska ingen uttagsbeskattning ske på traktorn.