Avancerad Teori

Denna teori är mer avancerad ekonomistyrning. Det är teori som kan antas i en fortsättningskurs men kolla alltid ditt kursmaterial vad som gäller.

Vill du gå igenom grunderna igen? Du hittar mer grundlig teori här!

Totalt: 71 Uppgifter

Investeringar

Uppgift 1 Investeringar

Vad menas med investment myopia?

Uppgift 2 Investeringar

Vad menas med operational myopia?

Uppgift 3 Investeringar

Vad menas med uttrycket “What you measure is what you get”?

Uppgift 4 Investeringar

Vilka är de olika stegen i “Kings” modell för investeringsprocessen?

Uppgift 5 Investeringar

Förklara steget triggering och ge ett exempel på extern samt intern investeringsstimuli?

Uppgift 6 Investeringar

Vad innebär steget Screening?

Uppgift 7 Investeringar

Vad innebär steget Definiton?

Uppgift 8 Investeringar

Vad innebär steget Evaluation?

Uppgift 9 Investeringar

Vad innebär steget Transmission?

Uppgift 10 Investeringar

Vad innebär steget Decision?

Uppgift 11 Investeringar

Det är viktigt vem som för fram investeringsförslag och att kalkyler bara är en del av processen, vad menas med det?

Uppgift 12 Investeringar

Vid kalkyler som nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden, vad kan vara lämpliga mått att komplettera med i brist på kapital?

Uppgift 13 Investeringar

Varför tar företag nästa alltid hänsyn till kvoter i praktiken?

Uppgift 14 Investeringar

Vilket mått är lämpligast att använda när det finns begränsad kapitalmängd och investeringsalternativen har olika livslängd?

1. Internränta

2. Annuitetskvot

3. Nettonuvärde

4. Aunnitetsvärde

5. Icke finansiella värden

Uppgift 15 Investeringar

Vilket mått är lämpligast att använda om alternativen har samma livslängd och kapitalet är obegränsat?

1. Internränta

2. Annuitetskvot

3. Nettonuvärde

4. Aunnitetsvärde

5. Icke finansiella värden

Uppgift 16 Investeringar

Ge en anledning varför det är viktigt att ta hänsyn till skatt i investeringar?

Uppgift 17 Investeringar

Varför tar vi hänsyn till avskrivningar i investeringar med skatt?

Uppgift 18 Investeringar

Nämn någon fördel med “pay-back” metoden.

Uppgift 19 Investeringar

När bör inte internräntemetoden användas?

Uppgift 20 Investeringar

Om du vid en investeringskalkyl får fram en internränta som är större än din kalkylränta bör du eller bör du inte investera i kalkylobjektet?

Uppgift 21 Investeringar

Vad innebär det att en investering är “internt genererad”?

Uppgift 22 Investeringar

Vad innebär det att en investering är “externt genererad”?

Uppgift 23 Investeringar

Nämn någon faktor att ta hänsyn till vid utsållning av olika investeringsalternativ.

Uppgift 24 Investeringar

Blir det lättare eller svårare att överge ett investeringsobjekt ju längre man kommer i processen för att investera?

Uppgift 25 Investeringar

Bör “pay-back” metoden användas vid jämförelse av olika investeringsprojekt?

Uppgift 26 Investeringar

Om man har begränsat med kapital för att investera och investeringsprojekten har samma ekonomiska livslängd, bör nuvärdesmetoden användas?

Uppgift 27 Investeringar

Om man har begränsat med kapital för att investera och investeringsprojekten inte har samma ekonomiska livslängd, bör nuvärdesmetoden användas?

Uppgift 28 Investeringar

Vad är en “trång sektion” eller även kallad “flaskhals”?

Uppgift 29 Investeringar

Tar ROI (return on investment) hänsyn till investeringens kostnader?

Målkostnadskalkylering

Uppgift 1 målkostnadskalkylering

Vad innebär målkostnadskalkylering?

Uppgift 2 målkostnadskalkylering

Går målkostnadskalkylering att använda i produktionsföretag?

Uppgift 3 målkostnadskalkylering

Går målkostnadskalkylering att använda i tjänsteföretag?

Uppgift 4 målkostnadskalkylering

Vid framtagande av en målkostnadskalkyl skall 6 principer beaktas, vilka är dessa?

Uppgift 5 målkostnadskalkylering

Vad innebär principen om prisfokusering?

Uppgift 6 målkostnadskalkylering

Vad innebär principen om konsumentfokus?

Uppgift 7 målkostnadskalkylering

Vad innebär principen om betonad design?

Uppgift 8 målkostnadskalkylering

Vad innebär principen om tvärfunktionalitet?

Uppgift 9 målkostnadskalkylering

Vad innebär principen om betoning av hela värdekedjan?

Uppgift 10 målkostnadskalkylering

Vad innebär principen om produktens hela livscykel?

Uppgift 11 målkostnadskalkylering

Nämn någon nackdel med målkostnadskalkylering.

Uppgift 12 målkostnadskalkylering

Nämn något synsätt/metoder för cost management.

Uppgift 13 målkostnadskalkylering

Vad är Kaizen?

Uppgift 14 målkostnadskalkylering

Vad är Lean?

Management Control System

Uppgift 1 MCS

Nämn ett sätt att slippa behöva ha kontroller över medarbetarna?

Uppgift 2 MCS

Vilka är de fyra sätten att kontrollera handlingar (action control) enligt Merchant & Van der Steede(management control systems).

Uppgift 3 MCS

Nämn de tre stegen i “personell control” enligt Merchant & Van der Steede.

Uppgift 4 MCS

Vad handlar rekryteringssteget om?

Uppgift 5 MCS

På vilket sätt styr kulturella kontroller?

Uppgift 6 MCS

På vilket sätt hjälper personalrotationer internt på företaget att bilda en företagskultur?

Uppgift 7 MCS

Hofstede nämner olika kulturdimensioner. En av denna är en skala på hur maskulin kontra feminin t.ex. ett land är. Utifrån denna skala beskrivs Sverige som ett feminint eller maskulint land?

Uppgift 8 MCS

Vad behövs för att resultatkontroll skall vara “tight”?

Uppgift 9 MCS

Vad kan öka chansen att anställda ska se organisationens mål som sina egna?

Uppgift 10 MCS

Hur definierar man en “tight action control”?

Uppgift 11 MCS

En del av action control är Begränsning av handlingsutrymme (behavioral constraints), beskriv detta begrepp och nämn de tre huvuddelarna inom detta?

Uppgift 12 MCS

Hur uppnår man “tight action control”?

Uppgift 13 MCS

Vad kan det finnas för nackdel med att ha en tight Översyn innan handling (preaction reviews)?

Uppgift 14 MCS

Hur skiljer sig bedrägerier från höga chefer sig ifrån bedrägerier av golvpersonal?

Uppgift 15 MCS

Vad gör “personnel/cultural controls” “tight”?

Control System Costs

Uppgift 1 control system costs

Vad är direkta “control system costs”?

Uppgift 2 control system costs

Vilka är de fyra negativa sidoeffekterna av kontroller som kan innebära kostnader för företaget enligt Merchant & Van der Steede(management control systems)?

Uppgift 3 control system costs

Vilka två typer av “gamesmanship” finns det?

Uppgift 4 control system costs

På vilka sätt kan nationell kultur påverka kostnaderna för kontrollsystem?

Uppgift 5 control system costs

På vilka sätt kan “local institutions” påverka kostnaderna för kontrollsystem?

Uppgift 6 control system costs

På vilket sätt kan “local business environments” påverka kostnaderna för kontrollsystem?

Mål & balanserade styrkortet

Uppgift 1 mål och strategier

Vilken nedan är ett exempel på ett kvantitativt mål?

A. Våra medarbetare ska vara nöjda med sin arbetsplats

B. Vi skall bli ledande i klimatarbetet

C. Vår personal ska ha hög kompetens

D. 80% av alla ordrar skall vara klara inom 4 dygn från registrering

Uppgift 2 mål och strategier

Vad finns det för risk med ett belöningssystem byggt på bonusar?

Uppgift 3 mål och strategier

Vad menas med “controllability principle”?

Uppgift 4 mål och strategier

Vilka är de 4 perspektiven i det balanserade styrkortet?

Uppgift 5 mål och strategier

Vad är det huvudsakliga målet med det balanserade styrkortet?

Uppgift 6 mål och strategier

Ge två exempel på nyckeltal som kan användas för respektive perspektiv i det balanserade styrkortet.

Uppgift 7 mål och strategier

Varför är det viktigt att företaget har en definierad strategi innan nyckeltal tas fram i det balanserade styrkortet?