Avsättningar och eventualförpliktelser IAS 37

Innehåll

  • Avsättningar och eventualförpliktelser IAS 37, Övning 1-15

Totalt: 15 övningar

Avsättningar och eventualförpliktelser IAS 37

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 1

Under vilken punkt i IAS 37 hittar du merparten av definitionerna?

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 2

Vid bedömningen mellan avsättning och eventualförpliktelse är det alltid en ______ om IFRS:s definition av skuld är uppfyllt i sammanhanget.

A. skuld

B. avsättning

C. skuld till ägare

D. eventualförpliktelse

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 3

En eventualförpliktelse redovisas i:

A. Balansräkning

B. Resultaträkning

C. Noter

D. Förvaltningsberättelse

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 4

En avsättning redovisas i:

A. Balansräkning

B. Resultaträkning

C. Noter

D. Förvaltningsberättelse

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 5

Ett företag som följer IFRS förväntar sig en stor kommande förlust nästa år. Ledningen vill göra en avsättning för detta på 5 miljarder.

Ta ställning till ledningens förslag.

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 6

Om en förpliktande händelse har 75% chans att infinna sig, generellt sagt är det då?

A. En skuld

B. En avsättning

C. En eventualförpliktelse

D. Ingenting

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 7

Om en förpliktande händelse har 15% chans att infinna sig, generellt sagt är det då?

A. En skuld

B. En avsättning

C. En eventualförpliktelse

D. Ingenting

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 8

Om en förpliktande händelse har 1,2% chans att infinna sig, generellt sagt är det då?

A. En skuld

B. En avsättning

C. En eventualförpliktelse

D. Ingenting

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 9

Om en förpliktande händelse har 99,99% chans att infinna sig, generellt sagt är det då?

A. En skuld

B. En avsättning

C. En eventualförpliktelse

D. Ingenting

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 10

Ett företag bedriver fracking i Skåne. Verksamheten leder till vissa vattenföroreningar som företaget enligt lag måste ta hand om innan de får avveckla sin verksamhet. Man vet inte när i tid detta är men att saneringskostnaden borde bli 10 miljoner kr.

Ska en avsättning eller eventualförpliktelse göras?

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 11

Ett företag som säljer soffkuddar har en gigantisk soffkudde i betong utanför sin butik som är 45 meter hög. Karin som bor granne med butiken retar sig starkt på att hennes hus ständigt står i skuggan av den gigantiska soffkudden. Karin hotar med att om inte betongsstrukturen rivs inom 10 år så kommer hon stämma företaget därefter. Företagets advokat bedömer att Karin har god chans att vinna ett skadestånd på 250 000 kr om hon går vidare med sina planer.

Ska en skuld, avsättning, eventualförpliktelse eller ingenting redovisas?

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 12

Ett företag har orsakat högt ljud för närboende till fabriken. Detta har man hamnat i domstol för, men till bokslutet har ännu ingen dom fallit. Företagets advokater bedömer att man kommer att vinna fallet med 75% sannolikhet och förlora det och få böta med 25% sannolikhet. I så fall blir beloppet 500 000 kr.

Ska en skuld, avsättning, eventualförpliktelse eller ingenting redovisas?

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 13

Ett företag har under året sålt 3 000 skördetröskor inom Sverige. De har lämnat en garanti på att samtliga fel som uppkommer inom en 2 årsperiod kommer att åtgärdas. De räknar årligen med att 5% av tröskorna kommer ha fel. Varje fel uppskattas kosta företaget 100 000 kr. Företaget har beräknat en diskonteringsränta på 4%. Företaget anser att det är väsentligt att nuvärdesberäkna.

Hjälp företaget att beräkna avsättningarna för de två kommande åren.

Avrunda till hela tusental.

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 14

Maselp är en koncern med flertalet mackar i Skandinavien där det säljer drivmedel och enklare förtäring. Det har även små verkstadsavdelningar vid varje mack. Efter mycket påtryckningar av ökad miljömedvetenhet i samhället så kommer koncernen göra en investering på varje mack. Investeringen innefattar en automatisk maskin som sorterar fordonsoljor och annat avfall. Den beräknas kosta 25 mkr för koncernen. VD:n gör ett pressmeddelande samt flertalet inlägg i deras medlemstidning (200 000 läsare/månad) om att investeringen kommer ske om 4 år i slutet på år 2026. Pressmeddelandet och tidningsläggen gjordes år 2022. Marknadsräntan beräknas till 6%.

A. Kan en avsättning redovisas år 2022?

B. Hur ska den i så fall redovisas fram till och med 2026?

Övning avsättningar och eventualförpliktelser 15

Golfaktiebolaget i Järpen bedriver minigolfbanor runt om i Europa. De är kända för sina egensinniga banor. På 30 av deras 800 banor har de på grund av felbyggnation som de inte åtgärdat haft kundernas parkeringar allt för nära sina banor. Detta resulterar i att ett antal golfbollar träffar kundernas bilar. Bolaget har en uttalad policy att alltid åtgärda skadorna som uppkommer vid ett besök. De beräknade utbetalningarna i år uppgår till 10 miljoner kronor. Samtliga ägare till golfbollsträffade bilar förväntas kräva ersättning.

Ska en skuld, avsättning, eventualförpliktelse eller ingenting redovisas?