Balansräkning teori

Innehåll

Övergripande teori om balansräkningen presenteras här som dels behandlar bland annat följande områden: 

OBS! Teori om omsättningstillgångar räkneuppgifter har eget avsnitt.

Totalt: 35 övningar

Balansräkning teori

Övning 1 balansräkning teori

Vad visar en balansräkning?

Övning 2 balansräkning teori

Vilka tre kriterier är viktiga för att definiera en tillgång?

Övning 3 balansräkning teori

På vilka två sätt kan en tillgång ge kassaflöde, nämn exempel på varje.

Övning 4 balansräkning teori

Vilka tre kriterier är viktiga föra att definiera en skuld?

Övning 5 balansräkning teori

För att en tillgång eller skuld ska vara med i balansräkning krävs att ytterligare två kriterier är uppfyllda, vilka?

Övning 6 balansräkning teori

Ett företag äger en glädjelott köpt för 20 kr. Ska den redovisas som en tillgång?

Övning 7 balansräkning teori

Det går att värdera tillgångar utifrån två grundperspektiv, beskriv vilka och vilken av dem som är vanligast i svensk redovisning

Övning 8 balansräkning teori

Vad är skillnaden mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar?

Övning 9 balansräkning teori

Det finns tre typer av anläggningstillgångar, vilka?

Övning 10 balansräkning teori

I Sverige är det tillåtet med kort avskrivning d.v.s. hög avskrivning dem första åren, hur påverkar det resultatet?

Övning 11 balansräkning teori

Vad menas med nedskrivning?

Övning 12 balansräkning teori

Hur påverkar en nedskrivning resultaträkningen?

Övning 13 balansräkning teori

Vilka två anledningar finns för att värdera finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde?

Övning 14 balansräkning teori

Vad kan det finnas för indikationer att en kundfordran kommer behöva nedskrivas?

Övning 15 balansräkning teori

Hur brukar man skilja på långsiktiga och kortsiktiga skulder?

Övning 16 balansräkning teori

Varför blir det oftast inget problem att värdera skulder eller bedöma förändringar?

Övning 17 balansräkning teori

Vad är en avsättning i balansräkningen?

Övning 18 balansräkning teori

Vad krävs för att en avsättning ska redovisas?

Övning 19 balansräkning teori

Ge exempel på olika avsättningar

Övning 20 balansräkning teori

Kan man behöva justera tidsvärdet på en avsättning?

Övning 21 balansräkning teori

Hur ofta ska avsättningar omprövas?

Övning 22 balansräkning teori

Hur definieras Eget kapital?

Övning 23 balansräkning teori

Varför redovisas eget kapital separat från skulder?

Övning 24 balansräkning teori

Vad är soliditet?

Övning 25 balansräkning teori

I aktiebolag finns två typer av eget kapital, vilka är de?

Övning 26 balansräkning teori

Vad är skillnaden på bundet kapital och fritt kapital nämn också vilket bolag detta är aktuellt för?

Övning 27 balansräkning teori

Varför har inte Handelsbolag och enskild firma bundet eget kapital?

Övning 28 balansräkning teori

Hur kan eget kapital tillkomma, nämn de två sätten.

Övning 29 balansräkning teori

Vilket företag är säkrast att som bank låna ut pengar till, ett företag med hög eller låg soliditet?

Övning 30 balansräkning teori

Två företag har samma soliditet. Den enas egna kapital är till största delen bundet och den andras fritt. Vilken ska man helst låna ut pengar till?

Övning 31 balansräkning teori

I enskild firma och handelsbolag används fyra konton för eget kapital 2010 eget kapital, 2013 eget uttag, 2017 egen insättning, 2019 årets resultat, beskriv vad dessa används till?

Teori aktie & emissioner

Övning 32 balansräkning teori

Det bundna kapitalet delas upp i tre olika delar i redovisningen, vilka är de olika delarna?

Övning 33 balansräkning teori

Det fria egna kapitalet delas upp i fyra olika delar i redovisningen, vilka är de olika delarna?

Övning 34 balansräkning teori

Vad är skillnaden på A och B aktier?

Övning 35 balansräkning teori

Vad är en preferensaktie?