Bokslutsdispositioner

Innehåll

Här finns teori och beräkningsövningar för bokslutsdispositioner.

Totalt: 20 övningar

Allmänt om bokslutsdispositioner

Övning 1 bokslutsdispositioner

Vad är obeskattade reserver?

Övning 2 bokslutsdispositioner

Varför gör företag bokslutsdispositioner?

Övning 3 bokslutsdispositioner

Varför är det fördelaktigt att återföra obeskattade reserver under förlustår?

Räkenskapsenlig avskrivning

Uppgift 4 Räkenskapsenlig avskrivning

Vad menas med avskrivning enligt plan?

Uppgift 5 Räkenskapsenlig avskrivning

Vad menas med räkenskapsenlig avskrivning?

Uppgift 6 Räkenskapsenlig avskrivning

Vilka två metoder/regler finns för räkenskapsenlig avskrivning och vilken av dem ska företag välja i sitt bokslut?

Uppgift 7 Räkenskapsenlig avskrivning

Varför anses räkenskapsenlig avskrivning som en bokslutsdisposition?

Uppgift 8 Räkenskapsenlig avskrivning

Ronny Raggares platta mark AB vill göra överavskrivningar på sin mark i Laholm. Den ingående balansen var 5 miljoner kr. Inga inköp eller försäljningar har skett. Hur stora överavskrivningar får göras?

Beräkningar Räkenskapsenlig avskrivning

Uppgift 9 Räkenskapsenlig avskrivning

Dora har fått i uppdrag av sin chef på en redovisningsbyrå att ta fram avskrivningsunderlaget för att sedan använda huvudregeln (avskrivning). Kunden på byrån har följande uppgifter.

 • Tidigare års UB 250 kr (anskaffningsvärden-ackumulerade avskrivningar)
 • En inventarie har köpts för 15 kr
 • Ytterligare en inventarie har köpts för 50 kr
 • En inventarie har sålts för 100 kr

Beräkna avskrivningsunderlaget åt Dora.

Uppgift 10 Räkenskapsenlig avskrivning

Åmåls traktorer AB är i bokslutsskedet för 2007. De vill bara göra beräkning av huvudregeln och vill ha hjälp att ta fram avskrivningsunderlag för beräkningen. De har införskaffat nedanstående inventarier och har IB på överavskrivningar på 100 kr och avskrivningen för samtliga inventarier är 20%/år.

 • 2005: 500 kr
 • 2006: 300 kr
 • 2007: 500 kr

Uppgift 11 Räkenskapsenlig avskrivning

Marienette AB har införskaffat inventarier under sitt första verksamhetsår för 150 000 och sitt andra verksamhetsår för 300 000. Inga överavskrivningar har tidigare skett. Man tillämpar en avskrivningstid på 10 år.

 1. Beräkna lägsta tillåtna skattevärde för andra året enligt huvudregeln
 2. Beräkna lägsta tillåtna skattevärde för andra året enligt kompletteringsregeln

Uppgift 12 Räkenskapsenlig avskrivning

Företaget Jordschakt i Gävle AB har anskaffat grävmaskiner 2005 för 900 000 kr. Detta företag vill alltid visa minsta möjliga värde varje år på sina inventarier. Gör därför bokslutsdispostioner för följande år till företaget

 1. 2005
 2. 2006
 3. 2007
 4. 2008

Använd ingående värden från tidigare år.

Periodiseringsfonder

Uppgift 13 periodiseringsfonder

Vad är en periodiseringsfond?

Uppgift 14 periodiseringsfonder

Hur mycket får man avsätta i en periodiseringsfond och när måste den återföras?

Uppgift 15 periodiseringsfonder

Vilken typ av resultat ska användas vi avsättning av periodiseringsfond?

A. Rörelseresultat

B. Resultat före skatt

C. Rörelseresultat+finansiella intäkter

D. Resultat-avskrivningar

Uppgift 16 periodiseringsfonder

Ett företag vill göra avsättning till periodiseringsfond 2017. Från vilket/vilka år måste de återföra periodiseringsfond?

A. 2016

B. 2012

C. 2011

D. 2013

Uppgift 17 periodiseringsfonder

Ett företag vill göra avsättning till periodiseringsfond 2019. Från vilket/vilka år måste de återföra periodiseringsfond?

A. 2013

B. 2015

C. 2020

D. 2014

Beräkningar Periodiseringsfonder

Uppgift 18 periodiseringsfonder

Olofs Röj AB sysslar med skötsel av vägar hos olika kommuner i Sörmlands län. Han har under året fått ett resultat på 475 000 kr år 2017. 

  1. Beräkna maximal avsättning till periodiseringsfond.
  2. Vad blir resultatet efter skatt med 21,4% bolagsskatt och efter bokslutsdispoitionerna ovan.

Uppgift 19 periodiseringsfonder

Ett företag vill göra maximal avsättning till periodiseringsfond år 2020. De har följande avsättningar sen innan: 

 • 2019: 120 000
 • 2017: 150 000
 • 2016: 100 000
 • 2014: 50 000

De har ett resultat efter finansiella poster på 500 000 kr och bolaget har inte  medräknat överavskrivningar på -120 000 kr i den summan. De har ej skatteplitkiga intäkter på 10 000 kr. Gör maximal avsättning till periodiseringsfond.

Uppgift 20 periodiseringsfonder

Värings gård AB vill göra maximal avsättning till periodiseringsfond år 2012. De har följande avsättningar sen innan: 

 • 2007: 320 000 kr
 • 2008: 500 000 kr
 • 2009: 70 000 kr
 • 2011: 900 000 kr

Bolaget har ett resultat efter finansiella poster på 5 000 000 och har överavskrivningar på -1 150 000 som de räknat med i resultatet. De har ej skattepliktiga intäkter på 150 000 och ej avdragsgilla kostnader på 75 000. 

Gör maximal avsättning till periodiseringsfond.