Bokslutstablåer

Innehåll

Totalt: 1 övning

Bokslutstablå periodiseringar

Övning bokslutstablå 1

Mjölkbutiken i Svanskelöv behöver hjälp med bokslutet.

Gör bokslut med hjälp av nedanstående uppgifter.

  1. Varulagret i företaget värderas i detta bokslut till 20 mer än i förra bokslutet.
  2. Avskrivning ska göras med 12,5% på samtliga inventarier.
  3. De märker att företaget har utfört en hel del jobb som inte hunnit blivit fakturerat på 15.
  4. Ränta på lånet betalades den sista oktober senast. Resterande månader bör periodiseras. Räntesatsen på lånet är 10%

Besvara med hjälp av bokslutstablå och avrunda till heltal.

Balansräkning Saldobalans Tilläggskolumn
Tillgångar Debet Kredit Debet Kredit
1220 Inventarier 200 200
1229 Ack avskr på inventarier 50 -50
1460 Lager 150 150
1510 Kundfordringar 200 200
1700 Interimsfordringar 0
1900 Kassa & bank 150 150
Summa Tillgångar 650
Eget kapital
2081 Eget kapital 232 -232
2099 Redovisat resultat 0
Skulder
2350 Banklån 270 -270
2440 Leverantörsskulder 100 -100
2900 Övriga interimsskulder 0
Summa Eget kapital & skulder -602
Resultaträkning Saldobalans Tilläggskolumn
Intäkter Debet Kredit Debet Kredit
3010 Försäljning 948 948
Kostnader
4010 Kostnad sålda varor 700 -700
5010 Lokalhyra 40 -40
6110 Kontorsmaterial 50 -50
6200 Tele & post 30 -30
6300 Försäkringspremier 50 -50
7010 Löner 0
7832 Avskrivning på inventarier 0
Rörelseresultat 78
8300 Ränteintäkter 5 5
8400 Räntekostnader 35 -35
Resultat efter finansiella poster 48
8999 Årets resultat 0