Finansiella instrument IFRS 9

Innehåll

Totalt: 12 övningar

Finansiella instrument IFRS 9

Övning finansiella instrument 1

Vad är ett finansiellt instrument?

Övning finansiella instrument 2

Vilka tillgångar respektive skulder i balansräkningen nedan är finansiella instrument?

TillgångarSkulder
Immateriella anläggningstillgångarAktiekapital
Materiella anläggningstillgångarBalanserade vinstmedel
AktierSkatteskulder
SkattefordringarBanklån
KundfordringarLeverantörsskulder
Kassa & bankÖvriga kortfristiga skulder

Övning finansiella instrument 3

Vilken finansiell rapport påverkas främst av plötsliga värdeuppgångar på aktier enligt värdering till verkligt värde i övrigt totalresultat.

A. Balansräkningen

B. Resultaträkningen

C. Det påverkar inte

Övning finansiella instrument 4

Vilken finansiell rapport påverkas främst av plötsliga värdeuppgångar på optioner enligt värdering till verkligt värde i resultaträkningen.

A. Balansräkningen

B. Resultaträkningen

C. Det påverkar inte

Övning finansiella instrument 5

Vilken finansiell rapport påverkas främst av plötsliga värdeuppgångar på obligationer enligt värdering till upplupet anskaffningsvärde.

A. Balansräkningen

B. Resultaträkningen

C. Det påverkar inte

Övning finansiella instrument 6

Med vilka värderingsmetoder kan ett derivat värderas med?

Övning finansiella instrument 7

Med vilka värderingsmetoder kan aktier värderas med?

Övning finansiella instrument 8

Krevli invest handlar med aktier och gör andra investeringar. Företagsledningen har svagt förtroende till dagens börsläge och har därför en policy att alltid sälja sina finansiella innehav efter två månader. De har handlat ett antal finansiella instrument och vill ha vägledning till vilken värderingsmetod de ska välja. Resonera vilken metod som passar för:

A. En option som beräknas inkassera 5 miljoner kronor om 2 månader.

B. Ett terminskontrakt med löptiden 1,5 år. Företaget kunde inte undvika den långa löptiden och planerar att hålla tillgången tills lösen.

C. En obligation med löptiden 5 år och nominellt belopp på 10 miljoner.

D. Företaget blir extra förtjusta i en viss aktie och köper därför ett stort innehav. De ändrar om sina tidigare strategier och räknar med att innehavet ska hållas i ett antal decennier för att endast erhålla utdelningar.

Övning finansiella instrument 9

Ett företag har ett rejält kapitalöverskott och satsar sitt överskott i en säker obligation. De antar att hålla denna länge och erhålla avtalsenliga räntor.

Vad för värdering rekommenderar du företaget?

Övning finansiella instrument 10

Ett företag vill värdera en obligation till upplupet anskaffningsvärde, vilka förutsättningar krävs för detta?

Övning finansiella instrument 11

Ett företag vill värdera en obligation till verkligt värde via övrigt totalresultat, vilka förutsättningar krävs för detta?

Övning finansiella instrument 12

Ett företag vill värdera en obligation till verkligt värde via resultatet, vilka förutsättningar krävs för detta?