Företags ramverk

Innehåll

Detta kapitel behandlar allmänt om ramverken samt övningar om k2 samt k3. Vad som gäller för respektive ramverk med direkta referenser till Far 2020. Många uppgifter utgår från vanliga förhållanden i företag.

Varav uppgift 17-18, 20, 24, 26, 27, 29, 45 är beräkningsuppgifter

Totalt: 56 övningar

Allmänt ramverk

Övning 1 Ramverk

Vilka tre primära grupper kan man säga har möjlighet att reglera redovisningen?

Övning 2 Ramverk

Bokföringsnämnden delar in företag i ett antal olika kategorier, hur många (gäller K-regelverken)?

Övning 3 Ramverk

Vid tillämpning av FIFU-principen och genomsnittsvärdering, vilken får företagen använda?

Övning 4 Ramverk

Vilka reglerar bokföringsnämnden, onoterade eller noterade företag?

Övning 5 Ramverk

Vilka faktorer påverkar vilket regelverk ett bolag måste välja när det gäller redovisning?

Övning 6 Ramverk

Varför styrs noterade bolag av IFRS?

Övning 7 Ramverk

Vilka företag är av allmänt intresse?

Övning 8 Ramverk

Vad baseras K2-regelverket på?

Övning 9 Ramverk

Vad baseras K3-regelverket på?

Övning 10 Ramverk

K2 brukar anses som mer restriktiv och K3 mer frihet i redovisningen,varför?

Övning 11 Ramverk

Hur redovisas ett koncernbidrag enligt K2, och K3 (ej börsnoterat)?

K2

Övning 12 K2

I K2 företag kan man hitta en förenklingsregel som gör att man får skriva av alla inventarier på 5 år, vart hittar man denna?

Övning 13 K2

Får man enligt K2 regelverket skriva av alla inventarier som en klump?

Övning 14 K2

Jonas driver en liten snickerifirma som är ett K2 företag. Han ska genomföra årets avskrivningar, men märker då att det bokförda värdet kommer understiga marknadsvärdet. Ska Jonas firma ändå göra avskrivningar?

Övning 15 K2

Mickes Olja har en tank med 9000 liter 95 oktan. Mickes företag följer K2-reglerna. Han undrar om han måste värdera varje liter olja för sig eller om han kan schablonmässigt värdera hela tanken. Vad gäller?

Övning 16 K2

Kalles Kabanoss AB följer K2 reglerna och har ett varulager. Kalle vet inte om detta ska värderas till anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet. Vilken ska han välja?

Övning 17 K2

Kalles Kabelsystem AB är ett K2 företag. Han har köpt in kablar av en speciell sort i två omgångar enligt nedan. Vid värdering av lager funderar Kalle hur han ska göra. Han har ju nämligen 150 stycken kvar i lagret vid årets slut. Hur ska dessa värderas?

Inköp den 21 maj: 100 st. á 180 kr.

Inköp den 25 september: 80 st. á 200 kr.

Övning 18 K2

Dree High (AB) köper ett kilo “mjöl” för 900 000 kr. 

När kandidaten senare kommer in i butiken väljer han att köpa två kilo mjöl till för 2 miljoner. 

Men eftersom att det är en så förtjusande dag som idag så köper han ytterligare tre kilo mjöl till för 2,5 miljoner. 

Handlaren blir så glad att han erbjuder han ett extra pris och Dree High kan inte motstå utan köper till sist ett kilo mjöl till för bara 500 000 kr.

Under besöken i butiken köper Dree High alltså mjöl vid 4 olika tillfällen, totalt 7 kilo under året. Vid värdering av lagrets värde vid årets slut finns 2 kilo kvar. Hur ska lagret värderas?

Övning 19 K2

Kan ett K2-företag inkludera smörjmedel till sina maskiner i varulagret?

Övning 20 K2

Coos i Gössäter är en livsmedelsbutik. En populär vara är mjölk. För denna använder de en priskalkyl och säljer mjölken för 15 kr litern. Momsen är 12% på mjölken. De använder ett vinstpålägg på 5 kr. Kan de beräkna anskaffningsvärdet enligt någon slags schablon och vad blir i så fall anskaffningsvärdet?

Övning 21 K2

Ett litet företag som följer K2 undrar vad för tidsgräns som gäller för en av deras placeringar. De ska avyttra denna inom 8 månader. Är detta en kort- eller långfristig placering?

Övning 22 K2

Mickes Manglar är ett företag som följer K2. De har i november 2020 köpt aktier som de tänker sälja av inom 12 månader, därför klassas detta som en kortfristig placering i balansräkningen i bokslutet för 2020. Kursen går så bra och Micke tror att denna kommer fortsätta att prestera bra framöver och vill därför behålla denna i många år framöver. Ska denna klassas om i balansräkningen?

Övning 23 K2

Mickes Manglar är ett företag som följer K2. De har i november 2020 köpt aktier som de tänker sälja av inom 12 månader, därför klassas detta som en kortfristig placering i balansräkningen i bokslutet för 2020. Vid nästa årsbokslut är denna fortfarande kvar i företaget. Micke vill nämligen vänta med att sälja då kursen gick ner kraftigt kort efter köpet. Han vill dock sälja den så snart han kan. Ska denna klassas om i balansräkningen?

Övning 24 K2

Sörens bolag har en värdepappersportfölj till ett värde av 50 000 kr enligt marknadsvärdet på börsen. Försäljningen skulle innebära courtage på 80 kr. Anskaffningsvärdet var 20 000 kr plus courtage på 200 kr. Hur ska portföljen enligt lägsta värdets princip värderas?

Övning 25 K2

Tiden har gått och Sörens K2 bolag vill nu ta ut en rejäl utdelning och vill därför visa ett riktigt bra resultat ett år. Han tänker därför att han kan värdera företagets aktier till börsvärdet (verkliga värdet) för att få upp en rejäl vinst. Han har nämligen hört att 4:14a i ÅRL tillåter detta. Kan Sören göra detta?

Övning 26 K2

Kalles kassa hus AB (K2 bolag) har 7000 dollar på sitt ena konto. Dessa är värderade till kursen den dagen då man fick pengarna och då var en dollar värd 9 kr. Idag (31 december) är en dollar värd 10 kr. Hur ska de amerikanska pengarna värderas?

Övning 27 K2

Kiscis Blommor har förutom sin blomsterverksamhet också haft ett blomstrande intresse för aktier. Den 12 maj köpte de 800 aktier á 20 kr i ett företag. I samma företag köptes senare också aktier enligt nedan:

15 augusti 500 aktier á 22 kr.
15 september 400 aktier á 25 kr.
15 oktober 900 aktier á 28 kr.

Allt detta såldes senare för 105 000 kr. För varje köp har courtageavgiften varit 200 kr. Beräkna anskaffningsvärdet för aktierna.

Övning 28 K2

Grekens Gassystem AB är ett K2 företag som under flera år gått back. När företaget nu vänt förlusterna till ett överskott funderar Greken på om de borde ha redovisat dessa underskottsavdrag i sin balansräkning tidigare?

Övning 29 K2

Picassos Pannband har en kundfaktura på ursprungligen 5000 kr. Kunden har dock börjat få ekonomiska problem och man tror att man högst kan få 2500 kr betalt. Hur ska denna värderas enligt K2?

Övning 30 K2

Hur räknar man ut eget kapital enligt K2 regelverket?

Övning 31 K2

Den lilla ICA butiken som är ett K2 företag ska dela ut 200 000 kr. Butikschefen undrar kring hur detta ska bokföras. Bolagsstämman beslutar den 15 maj om utdelningen och själva utbetalningen sker den 20 augusti. När ska man redovisa minskningen av fritt eget kapital?

Övning 32 K2

En liten biograf som är en ekonomisk förening vill utföra en utdelning. Föreningsstämman beslutar den 15 maj om utdelningen och själva utbetalningen sker den 20 augusti. När ska man redovisa minskningen av fritt eget kapital?

Övning 33 K2

Den lilla ICA butiken som är ett K2 företag står i tvist med Livsmedelsverket. Förvaltningsrätten har dömt de att betala 5000 kr. Detta är överklagat till kammarrätten. Där har man yrkat att beloppet ska sättas ned till 2000 kr. 

Hur ska en avsättning värderas?

K3

Övning 34 K3

Vad är ett finansiellt instrument (enligt K3)?

Övning 35 K3

Hur definieras kassaflöden i K3?

Övning 36 K3

Ska i balansräkningen för ett K3-företag byggnader och mark anges före eller efter Inventarier, verktyg och installationer?

Övning 37 K3

Ska i balansräkningen för ett K3-företag Årets resultat anges före eller efter Aktiekapital?

Övning 38 K3

Ska i balansräkningen för ett K3-företag Ägarintressen i övriga företag anges före eller efter Goodwill?

Övning 39 K3

Får ett företag lägga till delresultat i sin resultaträkning om man följer K3?

Övning 40 K3

Vart ska ett K3-företag redovisa sina koncernbidrag någonstans i resultaträkningen?

Övning 41 K3

Ska ett K3-företag ange hur många anställda de i genomsnitt har haft under året?

Övning 42 K3

Kalles Kabarett är ett K3 företag som har klänningar till salu. Kalle funderar på om lagret vid årets slut ska värderas till anskaffningsvärdet eller till nettoförsäljningsvärdet. Vad gäller?

Övning 43 K3

Kalles Kabinpersonal AB är ett K3 företag. Förutom att hyra ut kabinpersonal säljer de också färdiga rätter för luftfartyg. Vid värdering klurar Kalle på om potatisbullerätten som är avsedd att säljas i den löpande verksamheten ska inkluderas i varulagret. Vad säger K3-regelverket?

Övning 44 K3

Kalles bokförläg är ett K3-bolag som säljer böcker inom retorik. De har köpt in en amerikansk bok om retorik där frakten blev ganska dyr. Kan denna inkluderas i anskaffningsvärdet för varorna?

Övning 45 K3

Karins Konserver har köpt in plåt från Nisse som är skrothandlare. Detta har gjort i flera omgångar enligt information nedan. Vid årets slut finns 2,3 ton kvar i lagret. Hur kan detta värderas enligt K3-regelverket?

27 februari: 400 kilo för 12 000 kr.
5 maj: 700 kilo för 44 000 kr.
18 augusti: 1200 kilo för 36 000 kr.
12 december: 1100 kilo för 30 000 kr.

Övning 46 K3

Ugluk kompasser är ett K3 företag som köper billiga kompasser från asien och säljer sen på torg runt om i Sverige. Alltså kan man säga att försäljningskostnader utgör en stor del av företagets kostnader. Har de möjlighet att räkna in dessa kostnader i varulagrets värde?

Övning 47 K3

Ett stort slakteri (K3-företag) får vid slakt ut en biprodukt i form av ben. Detta anses uppgå till en väldigt litet värde. Hur ska benen som finns kvar i lager vid årets slut värderas?

Övning 48 K3

Oxelösunds Stolta Stolar AB (K3 företag) vill fördela den indirekta kostnaden för lokaler baserat på produktionsvolym. Produktionschefen vill använda april som jämförelsemånad (d.v.s. kalkylerna baseras på denna månads produktion). I april produceras nästan inga fåtöljer. Får de använda denna månad för att fördela den indirekta kostnaden till när de ska värdera lagret vid årets slut?

Övning 49 K3

K3-företaget Cecilias Circus Chark tillverkar korvar. En färdig korv kostar 50 kr i butiken. Kostnaderna för att sälja denna är 15 kr. Vid årets slut finns en korv kvar som inte är färdig. Att färdigställa denna skulle kosta 12 kr. Lagret ska nu värderas och Cecilia är fundersam eftersom korven inte går att sälja i sitt nuvarande skick. Vad ska denna korven värderas till om man utgår från nettoförsäljningsvärdet?

Övning 50 K3

Bertils Bakbord AB ska bygga en ny produktionsavdelning. Istället för att köpa in egna bord väljer de att ta bord från sitt lager. Du kan nu betrakta att dessa bord kommer användas i många år framöver. Hur ska kostnadsföringen ske?

Övning 51 K3

Emils Dammsugare AB är ett K3 företag. Dessa har aktier som ska värderas vid årets slut. Kan dessa värderas enligt marknadsvärdet?

Övning 52 K3

Simons Sängar AB är en sängfabrik som har ett lån till en av deras kunder. Denna lånade för att kunna bygga ut sin butik så att denna kunde öka försäljningen. Nu är det nästan uteslutet att kunden i fråga kommer att gå i konkurs. Lånet var tidigare värderat till dess anskaffningsvärde vilket är mycket högre än vad Simons Sängar kan förvänta sig få ut efter konkursen. Ska detta lånet skrivas ner i värde?

Övning 53 K3

Picassos P-vitaminer (följer traditionell svensk redovisning/värdering till anskaffningsvärde) har en kundfaktura på ursprungligen 50 000 kr. Kunden har dock börjat få ekonomiska problem och man tror att man högst kan få 25 000 kr betalt. Hur ska denna värderas enligt K3?

Jämförelse K2 och K3

Övning 54 jämförelse K2 och K3

Ett företag har en försäkring som är betald den 1 december och som gäller för en och en halv månad efter det. Utbetalningen var på 4 000 kr. Ska denna periodiseras enligt:

  1. K2?
  2. K3?

Övning 55 jämförelse K2 och K3

Ett företag håller på och utvecklar en ny automatkarbin. Detta har de gjort genom forskning över många år. Detta resulterar till slut i ett patent. Går det att spara utgifterna för forskning tills dess att man börjat sälja vapnen och först då kostnadsföra forskningsutgifterna enligt:

  1. K2?
  2. K3?

Övning 56 jämförelse K2 och K3

Johansen AB har beräknat att sina aktier i SKF är värda 800 kr/aktie med genomsnittsmetoden. Vid bokslutet har aktierna stigit kraftigt till 1000 kr/aktie. Han undrar nu vilket värde han ska ha i sin bokföring. Han har ett K2 företag, men funderar på att gå över till K3. Vad gäller vid respektive kategori?