Immateriella tillgångar IAS 38

Innehåll

Totalt: 14 övningar

Immateriella tillgångar IAS 38

Övning immateriella tillgångar 1

Hur definieras en immateriell tillgång?

Övning immateriella tillgångar 2

Om en tillgång är bestående av både immateriell- och materiell art, vad är det som avgör till vilket av dessa den ska redovisas som?

Övning immateriella tillgångar 3

Vad stämmer om goodwill?

A. Det kan redovisas om det upparbetas internt

B. Det kan redovisas vid ett rörelseförvärv

C. Både A och B stämmer

Övning immateriella tillgångar 4

Vad är vanligast att värdera immateriella anläggningstillgångar till?

A. Omvärderingsmetoden

B. Anskaffningsvärdemetoden

Övning immateriella tillgångar 5

När ska en nedskrivning göras på en immateriell anläggningstillgång?

Övning immateriella tillgångar 6

Hur hanteras vanligtvis värdeminskning på en immateriell tillgång som har en obestämbar nyttjandeperiod?

A. Linjär avskrivning

B. En uppskattning med hjälp av nivå 3 data

C. Prövning för nedskrivning en gång per år

Övning immateriella tillgångar 7

Ett företag har en tillgång bestående av tidigare utvecklingsutgifter som ska skrivas av linjärt under 3 år. När ska ledningen behöva pröva för nedskrivning?

Övning immateriella tillgångar 8

Hur skapas vanligtvis goodwill?

Övning immateriella tillgångar 9

De senaste årtiondena har teknologi och digitalisering ökat, hur påverkar det immateriella tillgångar?

Övning immateriella tillgångar 10

Ett företag förvärvar ett varumärke för 2 mkr som ger dem rättigheter att använda ett visst namn på deras produkter. Den har ett verkligt värde på 3 mkr. 

Hur ska denna generellt värderas till?

Övning immateriella tillgångar 11

Ett företag har förvärvat ett helt företag. Bland tillgångarna finns bland annat en webbtidning i det förvärvade företaget. De betalade 55 miljoner för dessa tillgångar.

Hur ska webbtidningen generellt värderas?

Övning immateriella tillgångar 12

Företaget Lundgård Kött AB utvecklar en ny kylvagn för sina transporter av kylvaror. Den beräknas spara 25% av dieselförbrukningen jämfört med sin föregående kylvagn. Den beräknas även kunna säljas på marknaden. Följande poster bifogas av företagsledningen som har direkt anknytning till produkten.

År 1Forskning100 tkr
År 1Utveckling av varan100 tkr
År 2Forskning75 tkr
År 2Utveckling av varan75 tkr
År 3Forskning25 tkr
År 3Utveckling av varan125 tkr
År 3Marknadsföring175 tkr
År 3registrering för patent25 tkr

Anta att reglerna för att redovisa en immateriell tillgång är uppfyllda. Hjälp företaget redovisa utvecklingen av kyltransporten som en immateriell tillgång. Tidpunkten för uppgifterna är 31/12 år 3.

Övning immateriella tillgångar 13

Ett företag har år 2021 förvärvat ett varumärke för takboxar. De har gått riktigt bra för produkterna med det aktuella varumärket. I samband med detta har företaget startat en tidning som takboxintresserade prenumererar på. Tidningen har fått en rejäl intäktshöjning på sistone och namnet på tidningen börjar bli välkänt. Tidningens varumärke bedöms ha ett värde på 20 000 tkr vid bokslutet 2022.

Vad finns för möjligheter att redovisa detta i balansräkningen?

Övning immateriella tillgångar 14

Företaget king lion king utvecklar spel och annan förenlig verksamhet. De köper rättigheterna till ett nytt mobilspel inom kategorin strategi. Efterfrågan på detta spel beräknas gå i cykler och variera kraftigt från ursprungspriset mellan åren. Ledningen i bolaget föreslår att den ska värderas till verkligt värde.

Vad föreslår du till ledningen?