Kassaflödesanalys

Innehåll

Totalt: 7 övningar

Teori

Övning 1 Kassaflödesanalys

Vilka tre delar finns i en kassaflödesanalys?

Övning 2 Kassaflödesanalys

Hur kommer en ökning av periodiseringsfonder att påverka kassaflödet?

Övning 3 Kassaflödesanalys

Påverkar en upptagning av lån kassaflödet i ett företag positivt eller negativt?

Övning 4 Kassaflödesanalys

Påverkar en amortering kassaflödet i ett företag positivt eller negativt?

Beräkna

Information

Gör kassaflödesanalyserna smidigt direkt i sidan eller använd våran mall för att göra dessa övningar traditionellt med papper och penna.

OBS! Var noga med +/- framför dina svar i kassaflödesanalysen. För er med mindre skärmar, glöm inte att använda den horisontella scrollen för att se hela kassaflödesanalysen och uppgiften.

Övning 5 Kassaflödesanalys beräkna

Gör en kassaflödesanalys enligt indirekt metod.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har varit 28 000 kr.

Kassaflödesanalys Indirekt metod Skriv nedan
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar (+)
Försäljning anläggningstillgångar (Vinst +)(Förlust-)
Skatt på årets resultat (-)
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Ökning (-) / Minskning (+) av varulager
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder
Summa 0
Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Summa 0
Finansieringsverksamhet
Nyemission (+)
Upptagna lån (+)
Amortering av lån (-)
Utdelning (-)
Summa 0
Totalt kassaflöde 0

Övning 6 Kassaflödesanalys beräkna

Gör en kassaflödesanalys enligt indirekt metod.

Kassaflödesanalys Indirekt metod Skriv nedan
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar (+)
Försäljning anläggningstillgångar (Vinst +)(Förlust-)
Skatt på årets resultat (-)
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Ökning (-) / Minskning (+) av varulager
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder
Summa 0
Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Summa 0
Finansieringsverksamhet
Nyemission (+)
Upptagna lån (+)
Amortering av lån (-)
Utdelning (-)
Summa 0
Totalt kassaflöde 0

Övning 7 Kassaflödesanalys beräkna

Kassaflödesanalys Indirekt metod Skriv nedan
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar (+)
Försäljning anläggningstillgångar (Vinst +)(Förlust-)
Skatt på årets resultat (-)
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Ökning (-) / Minskning (+) av varulager
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder
Summa 0
Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Summa 0
Finansieringsverksamhet
Nyemission (+)
Upptagna lån (+)
Amortering av lån (-)
Utdelning (-)
Summa 0
Totalt kassaflöde 0