Koncernredovisning

Innehåll

Här finns teori om koncerner och dess redovisning.

Totalt: 11 övningar

Koncernredovisning

Övning 1 Koncern

Vad är en koncern?

Övning 2 Koncern

Kalix Kaxiga Kex AB äger 62% av kapitalet och 30% av rösterna i företaget Kexmaskiner bästa AB. Utgör dessa en koncern?

Övning 3 Koncern

Knapriga Kexfabriken i Åsele AB äger aktier motsvarande 40% av rösterna i Adolfs pålägg AB. Knapriga Kexfabriken i Åsele AB har också ett helägt dotterbolag som äger aktier motsvarande 30% av rösterna i Adolfs pålägg. 

Är Knapriga Kexfabriken i Åsele AB och Adolfs pålägg AB en koncern?

Övning 4 Koncern

Vad är syftet med koncernredovisning?

Övning 5 Koncern

Ge exempel på interna transaktioner i en koncern som inte skulle redovisas i koncernredovisning.

Övning 6 Koncern

Vad innebär förvärvsmetoden inom koncernredovisning?

Övning 7 Koncern

Vilka är de två frågorna man ska ställa vid förvärvsanalys?

Övning 8 Koncern

Hur länge får man maximalt skriva av goodwill i ett onoterat bolag?

Övning 9 Koncern

Vad är koncernbidrag?

Övning 10 Koncern

Hur stor andel måste ett moderbolag ha i ett dotterföretag för att kunna lämna koncernbidrag?

Övning 11 Koncern

Vart i resultaträkningen redovisar man koncernbidrag i K2 och K3 företag:

A. Rörelseintäkter

B. Avskrivningar

C. Bokslutsdispositioner