Materiella anläggningstillgångar IAS 16

Innehåll

Totalt: 14 övningar

Materiella anläggningstillgångar IAS 16

Övning materiella anläggningstillgångar 1

Vilket värde ska en materiell anläggningstillgång generellt värderas till vid anskaffningstidpunkten enligt IAS 16?

A. Verkligt värde

B. Anskaffningsvärde

C. Enbart installationskostnaden

D. Anskaffningsvärde inkl. direkt hänförliga kostnader

Övning materiella anläggningstillgångar 2

Vad menas med anskaffningsmetoden?

Övning materiella anläggningstillgångar 3

Vad menas med omvärderingsmetoden?

Övning materiella anläggningstillgångar 4

Ibland kan omvärderingsmetoden vara olämplig, ge exempel på sådana situationer.

Övning materiella anläggningstillgångar 5

Vilken värderingsmetod kan kopplas till försiktighetsprincipen?

A. Anskaffningsmetoden

B. Omvärderingsmetoden

Övning materiella anläggningstillgångar 6

När används komponentavskrivning?

Övning materiella anläggningstillgångar 7

Ett byggföretag köper in en lyftkran. Företagets ekonomiavdelning bedömer att den ska värderas till verkligt värde. Lyftkranen beräknas kunna användas på bygget i 8 år. Den köps in för 400 tkr år 1 dock vid bokslutet  beräknas den ha ett verkligt värde på 400 tkr. Vid bokslutet vid år 2 beräknas priset ha stigit med 100 tkr.

Hjälp bolaget redovisa fastigheten med hjälp av tabellen nedan nedan.

Planenlig avskrJustering verkligt värdeUtgående balans
År 1
År 2

Övning materiella anläggningstillgångar 8

Helikopter fastighet i Luleås östra sida AB har köpt en fastighet i västra Luleå. Denna kostade 30 miljoner. Man använder sig i bolaget av omvärderingsmetoden. Linjär avskrivning sker på 20 år.

Vid bokslutet år 1 mäts det verkliga värdet till 32 miljoner.

Vid bokslutet år 2 mäts det verkliga värdet till 35 miljoner.

Vid bokslutet år 3 mäts det verkliga värdet till 31 miljoner.

A.

  1. Hjälp bolaget redovisa fastigheten med hjälp av tabellen nedan nedan.
Planenlig avskrJustering verkligt värdeUtgående balans
År 1
År 2
År 3

B. Efter du har tagit fram siffror till tabellen, förklara hur resultaträkningen påverkas av händelserna respektive år.

Övning materiella anläggningstillgångar 9

Ett börsnoterat turistföretag planerar att uppgradera sina anläggningar i södra Ryssland i angränsning till Kaspiska havet. Bland annat ska man köpa in ett antal vattenskotrar, närmare bestämt 100 st som kostar 100 000 kr styck. För dessa vill man använda degressiv avskrivning där man skriver av med procentsatserna 40, 25, 20 och 15 under fyra år. 

Hur stor blir kostnaden varje år?

Övning materiella anläggningstillgångar 10

Ett kontor för ett företag som säljer papper köper in nya möbler från en stor svensk försäljare. Dessa förväntas minska kraftigt i värde till en början för att sedan minska i värde långsammare tills de säljs som ved för 10% av anskaffningsvärdet. Skrivborden köps in för 2000 kr styck och man behöver 20 st. De skrivs av första året med 45% och sedan 25, 15, 10 respektive 5%. 

Beräkna kostnaden för varje år.

Övning materiella anläggningstillgångar 11

Utifrån föregående scenario, ponera istället att restvärdet inte tas till hänsyn i beräkningen, men ändå dyker upp som en realisationsvinst år 5.

Hur kommer nu resultaträkningen se ut varje år i det nya scenariot?

Övning materiella anläggningstillgångar 12

Ett hotellföretag har nyligen byggt ett badhus i anslutning till en anläggning. Denna ska de tillämpa komponentavskrivning på. Den utgiften för bygget är 40 000 000 kr. Varav grund och stommen (står för 40% av utgifterna) beräknas ha en avskrivningstid på 50 år. Pumparna beräknas fungera i 25 år (10% av utgifterna) och resterande delar förväntas bytas ut vart tionde år.

Vad blir kostnaden:

A. År 5

B. År 23

C. År 42

D. Ponera att ingen komponentavskrivning görs för badhuset. Hur fördelas avskrivningarna då, analysera svaret.

Övning materiella anläggningstillgångar 13

Ett stort producerande företag har köpt in en massiv värmepump för 1 000 000 kr som ska redovisas med hjälp av komponentavskrivning. Elektroniken förväntas vara relevant i 3 år för att sedan bytas ut för 150 000 kr. Resterande delar förväntas hållas i 5 år. Efter avskrivningsperioden beräknas den ha ett andrahandsvärde för 150 000 kr. 

Hjälp det producerande företaget att redovisa detta under år 1-5.

Övning materiella anläggningstillgångar 14

En maskin som producerar konservburkar ska avskrivas med hjälp av komponentavskrivning. Maskinen är bestående i huvudsak av 3 delar. Stommen som håller i 6 år och kostar 500 000 kr, laserskärare som håller i 3 år och kostar 400 000 kr samt bandet som håller i 4 år med en kostnad på 350 000 kr. Restvärdet vid år 6 bedöms vara 20 000 kr för stommen, 0 kr för laserskäraren och 175 000 kr för bandet.

Hjälp ägaren till maskinen att redovisa detta under år 1-6.