Nedskrivningar IAS 36

Innehåll

Totalt: 12 övningar

Nedskrivningar IAS 36

Övning nedskrivningar 1

Ett företag har en immateriell tillgång med obestämd nyttjandeperiod. Det har gått ett år sedan förra prövningen av nedskrivning. Ska prövning för nedskrivning ske?

Övning nedskrivningar 2

Ett företag har en maskin till sin fabrik. Maskinen har införskaffats för ett antal år sedan. Maskinen har fungerat utmärkt under året. 

Företagsledningen undrar när de ska pröva maskinen för nedskrivning.

Övning nedskrivningar 3

I ett företag som befinner sig i bransch med snabb teknikutveckling finns en maskin. Denna har i och med nya modeller som kommit ut blivit föråldrad. 

Ska prövning för nedskrivning ske?

Övning nedskrivningar 4

Från den interna rapporteringen i ett företag visar det sig att en maskin har betydligt bättre lönsamhet än vad man trott. Denna borde också bara kunna säljas för en liten summa. 

Ska prövning för nedskrivning ske?

Övning nedskrivningar 5

Vad är återvinningsvärdet för något?

Övning nedskrivningar 6

Vad är nyttjandevärde?

Övning nedskrivningar 7

Vad är en kassagenererande enhet?

Övning nedskrivningar 8

Det har konstaterats att en kassagenererande enhet på företaget Xconsavior Numb AB behöver göra en nödvändig nedskrivning på enheten. Enheten består av en goodwillpost och två typer av materiella anläggningstillgångar (ena är en maskin och den andra en lastbil).

Hur ska nedskrivningen hanteras?

Övning nedskrivningar 9

Ett företag har sedan tidigare gjort en nedskrivning av en goodwillpost. Ledningen vill nu återföra nedskrivningen dock menar revisorn att detta inte är möjligt.

Vem har rätt?

Övning nedskrivningar 10

Kenneths kugghjulskärror AB kör laster runt om i landet. Man misstänker att bolagets lastbil kan ha ett redovisat värde som är högre än återvinningsvärdet på tillgången. Det redovisade värdet är 500 000 kr. 

Det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader är 350 000 kr och ekonomichefen har också beräknat nyttjandevärdet som uppgår till 400 000 kr.

Ska företaget göra en nedskrivning och i så fall på hur mycket?

Övning nedskrivningar 11

Företaget Lundgård Kött AB innehar en tärningsmaskin för produktion av köttbitar. Den har ett bokfört värde för tillfället på 800 000 kr. De beräknade kassaflödena som maskinen inbringar är 100 000 kr beloppet per år, detta under en 3 årsperiod. Diskonteringsränta beräknas till 6%. 

På grund av vissa justeringar för att kunna tärna kyckling har man byggt om maskinen så att det verkliga värdet med avdrag för försäljningskostnader uppgår till endast 200 000 kr. 

Ska företaget göra en nedskrivning och i så fall på hur mycket?

Avrunda dina beräkningar till två decimaler.

Övning nedskrivningar 12

Bablo Nexttillbar kommer från Venezuela och driver en taxirörelse i Sverige. En taxi de har av märket Mercedes uppgår i redovisningen till värdet 300 000 kr. Ekonomichefen misstänker att Bablos kärlek för Mercedes dock gör att han överskattar hur länge bilen kommer hålla och således gör för små avskrivningar (15 000 kr per år). Ingen tidigare nedskrivning har skett på tillgången.

Ekonomichefen uppskattar såväl verkligt värde (minus försäljningskostnader) som nyttjandevärde. Den förra uppgår till 150 000 kr och den senare till 170 000 kr.

A. Hur stor nedskrivning ska göras (nedskrivningen sker innan avskrivning)?

Ett år efter den förra nedskrivningen sitter ekonomichefen och tittar på begagnade bilar på nätet. Denna ser då att taxirörelses Mercedes mycket väl kan vara undervärderad. Detta då andrahandsmarknaden för bilmodellen i fråga avsevärt förbättrats. Ekonomichefen hittar flera nästan identiska exemplar som är värda mer. Ekonomichefen vill nu ha hjälp att återföra nedskrivningen i sin helhet då denna finner det nödvändigt.

B. Hur stor blir återföringen?