Räkenskapsanalys

Innehåll

Här finns uppgifter för att få en generellt förståelse om räkenskapsanalys för externredovisning

Totalt: 68 övningar

Generellt om räkenskapsanalys

Övning 1 räkenskapsanalys generellt

Vad är ett nyckeltal inom räkenskapsanalys?

Övning 2 räkenskapsanalys generellt

Vad är tillväxt ur ett räkenskapsanalytiskt synsätt?

Övning 3 räkenskapsanalys generellt

Vad är finansiell stabilitet ur ett räkenskapsanalytiskt synsätt?

Övning 4 räkenskapsanalys generellt

Vad är likviditet ur ett räkenskapsanalytiskt synsätt?

Övning 5 räkenskapsanalys generellt

Vad är lönsamhet ur ett räkenskapsanalytiskt synsätt?

Övning 6 räkenskapsanalys generellt

Vad är effektivitet ur ett räkenskapsanalytiskt synsätt?

Övning 7 räkenskapsanalys generellt

Är ett företag som gör 10 000 kr i vinst ett olönsamt företag?

Övning 8 räkenskapsanalys generellt

Är 8000 kr bra ränta på ett bankkonto?

Övning 9 räkenskapsanalys generellt

Vem utför extern analys av ett företag?

Övning 10 räkenskapsanalys generellt

Vem utför intern analys av ett företag?

Övning 11 räkenskapsanalys generellt

Vad för poster inkluderas i OT1?

Övning 12 räkenskapsanalys generellt

Vad för poster inkluderas i OT2?

Övning 13 räkenskapsanalys generellt

Hur bör man dela upp obeskattade reserver vid räkenskapsanalys?

Övning 14 räkenskapsanalys generellt

Hur bör man dela upp obeskattade reserver på 200 000 kr vid räkenskapsanalys om skattesatsen är 21,4%?

Tillväxtmått

Övning 1 räkenskapsanalys tillväxt

Hur beräknas rörelsekapitalet?

Övning 2 räkenskapsanalys tillväxt

Hur räknar man ut förädlingsvärdet?

Övning 3 räkenskapsanalys tillväxt

Vad kan det betyda om ett företags totala tillgångar växer fortare än deras omsättningen?

Övning 4 räkenskapsanalys tillväxt

Ge exempel på nyckeltal som mäter tillväxt.

likviditet och soliditet

Övning 1 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Vad är skillnaden mellan likviditet och soliditet?

Övning 2 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknas kassalikviditeten ut?

Övning 3 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur stor bör kassalikviditeten schabloniserat minst vara?

Övning 4 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknas balanslikviditeten ut?

Övning 5 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknar man ut likvida medel i % av omsättningen?

Övning 6 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Kan ett företag någonsin ha för lite likvida medel?

Övning 7 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Kan ett företag någonsin ha för mycket likvida medel?

Övning 8 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknar man ut soliditeten?

Övning 9 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknar man ut genomsnittligt eget kapital?

Övning 10 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknar man ut den genomsnittliga skuldräntan?

Övning 11 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Vad blir den genomsnittliga skuldräntan i bolaget nedan?

Ränteintäkter: 10 000 kr
Räntekostnader: 55 500 kr
Långfristiga skulder: 500 000 kr
Kortfristiga skulder: 200 000 kr

Övning 12 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Vad blir den genomsnittliga skuldräntan i bolaget nedan?

Ränteintäkter: 17 000 kr
Räntekostnader: 2200 kr
Långfristiga skulder: 40 000 kr
Kortfristiga skulder: 19 000 kr

Övning 13 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknar man ut räntetäckningsgraden?

Övning 14 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Vad betyder det för aktieägarna om räntetäckningsgraden är över 1?

Övning 15 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur stor bör räntetäckningsgraden schabloniserat minst vara?

Övning 16 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknar man ut skuldsättningsgraden?

Övning 17 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Om ett företag har hög soliditet kommer skuldsättningsgraden vara?

  1. Låg
  2. Hög

Övning 18 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknar man ut efterskottslikviditet?

Övning 19 räkenskapsanalys likviditet och soliditet

Hur räknar man ut repittid?

Effektivitet och lönsamhet

Övning 1 Effektivitet och lönsamhet

Vilka är de 3 vanligaste lönsamhetsmåtten?

Övning 2 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut räntabilitet på totalt kapital?

Övning 3 Effektivitet och lönsamhet

Ett företag har räkenskaper enligt nedan. Räkna ut räntabiliteten på totalt kapital.

Totalt kapital 1/1: 200 000
Totalt kapital 31/12: 300 000
Resultat före finansiella poster: 48 000
Finansiella intäkter: 2000

Övning 4 Effektivitet och lönsamhet

Ett företag har räkenskaper enligt nedan. Räkna ut räntabiliteten på totalt kapital.

Totalt kapital 1/1: 400 000
Totalt kapital 31/12: 500 000
Resultat före finansiella poster: 92 540
Finansiella intäkter: 0

Övning 5 Effektivitet och lönsamhet

Vilken modell kan man använda för att bryta ner nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital?

Övning 6 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut justerat eget kapital

Övning 7 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut räntabilitet på eget kapital?

Övning 8 Effektivitet och lönsamhet

Vilken formel kan man använda för att bryta ner nyckeltalet räntabilitet på eget kapital?

Övning 9 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut räntabilitet på sysselsatt kapital?

Övning 10 Effektivitet och lönsamhet

Vad ska inkluderas i sysselsatt kapital?

Övning 11 Effektivitet och lönsamhet

Är ett företag som har en hög procent personalkostnad i procent av omsättningen känsligt för stora löneökningar?

Övning 12 Effektivitet och lönsamhet

Är ett företag som har en låg procent personalkostnad i procent av omsättningen känsligt för stora löneökningar?

Övning 13 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut bruttomarginalen?

Övning 14 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut förädlingsgraden?

Övning 15 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut vinstmarginalen?

Övning 16 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut kapitalets omsättningshastighet?

Övning 17 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut genomsnittlig kredittid i dagar?

Övning 18 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut omsättning per anställd?

Övning 19 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut förädlingsvärdet per anställd?

Övning 20 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut nettoresultat per anställd?

Övning 21 Effektivitet och lönsamhet

Vilka två nyckeltal multiplicerade med varandra ger oss räntabilitet på totalt kapital?

Övning 22 Effektivitet och lönsamhet

Hur räknar man ut räntemarginalen?

Övning 23 Effektivitet och lönsamhet

Om man höjer sina skulder kraftigt precis innan bokslutet vilket nyckeltal kommer då att skjuta i höjden genom den så kallade hävstångseffekten?

Övning 24 Effektivitet och lönsamhet

Ge exempel på en modell som man kan använda för att bryta ner ett nyckeltal.

Företagsanalys stora övningar

I detta avsnitt tränar du på förmågan att analysera företags räkenskaper. Det är större uppgifter och många resonemang kan vara tänkbara, mer än det som skrivs i lösningsförslaget.

Övning analys av företag 1

Nedan finns resultaträkningen för ett börsnoterat svenskt företag. Utifrån bruttoresultatet, kan man då säga att detta företagets produktion har blivit effektivare eftersom att kostnaderna minskat så kraftigt (från ca. 78 097 till 51 351)?

Övning analys av företag 2

Nedan följer två företag inom samma koncern. Vilket av dessa företag går bäst ur ett tillväxtperspektiv?

Övning analys av företag 3

Gör en räkenskapsanalys av koncernen (anta att det bara finns dessa två bolag)?

Övning analys av företag 4

Nedan följer samma företag (företag 2) som i uppgiften ovan. Finns det några positiva trender i bolaget?

Övning analys av av företag 5

Ett företag blev under 2020 försatta i konkurs. Utifrån nyckeltalen för koncernen nedan vilka tecken kunde man se på det dåliga läget redan innan konkursen?

2018/192017/182016/172015/16
Rörelsemarginal11,4%-1,9%2,7%3,4%
Soliditet12,7%-2,5%5,3%3,4%
Antal anställda20182220
Kassalikviditet39,8%92,3%57,2%121,1%

Övning analys av företag 6

Följande företag har blivit anklagade (av en herre som inte är ekonom) för att låna för mycket och att de expanderar för snabbt. Han vill nu ha hjälp av dig för att veta om dennes slutsats är korrekt eller inte. Vilka uppgifter kan du hitta i deras resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys som talar emot detta? 

Båda åren hade företaget 27 anställda.

Övning analys av företag 7

Nedan följer nyckeltal för två börsnoterade svenska företag. Vad kan du säga angående om tillväxten i varje företag är i balans?

Tillväxt av:201920182017
Balansomslut.8,51%17,66%7,52%
Personal-1,13%5,72%4,82%
Omsättning10,5%16,8%10,9%
Tillväxt av:201920182017
Balansomslut.-6,12%51%137,33%
Personal-10,59%56,89%55,1%
Omsättning11%57,6%57,8%