Finansiering exempeltenta

Innehåll

Detta är förslag hur en tentamen kan se ut i finansiering (7,5 hp). Var noga med att se vad som är aktuellt på din kurs, då detta endast är ett förslag på tentamen. Mest handlar det om vilka frågor som kan behandlas och det innehåller repetition från tidigare avsnitt i kursen. Notera att dessa tentor består av många mindre frågor och upplägget kan variera beroende på kursansvarig och examinator.

Totalt: 11 övningar

Exempeltenta

Övning 1

Ett företag köper in kaviar i partier om 80 000 kr. Man vill aldrig att kaviarlagrets värde ska understiga 20 000 kr. Vad blir det genomsnittliga kapitalbehovet i företaget?

Övning 2

Grävish AB tillverkar grävskopor till olika maskiner. De räknar med en omsättning på 6 000 000 kr detta år och av det är vinstmarginalen 10%. Försäljningen är jämn över året. De har även fått fram följande info till dig:

  • Genomsnittlig lagringstid 30 dagar.
  • Genomsnittlig kredittid till kunder 60 dagar.
  • Genomsnittlig kredittid från leverantörer 20 dagar.

Beräkna företagets totala kapitalbehov.

Övning 3

Varför vill man ha så hög omsättningshastighet som möjligt på kapital?

Övning 4

Räkna ut priset på en obligation med följande förutsättningar.

  • Återbetalningstid på 3 år
  • Kupongränta 1%
  • Marknadsränta 2%
  • Belopp 1 000

Övning 5

Vad är priset på en nollkupongobligation med följande förutsättningar:

Återbetalas om 4 år.

Marknadsränta är 5%

Belopp 5000 kr.

Övning 6

Rushter GmbH har en aktiekurs på 1000 kr. En ekonom har beräknat att vinsten per aktie uppgår till 50 kr och att PE-tal är 20. Däremot är jämförbara företags PE-tal mycket högre uppemot 30. Enligt dessa uppgifter vad kan aktiens kurs beräknas till?

Övning 7

En aktie har en utdelning om ett år på 20 kr och utdelningarna förväntas växa med 3% per år. Om avkastningskravet är på 10%, vad blir aktien värd idag?

Övning 8

Vad är det för skillnad på futures respektive forwards?

Övning 9

Du köper en europeisk köpoption för 15 kr i Swedish Match. Den är med lösenpriset 630 kr. Vad blir resultatet av affären om aktien vid lösendatum har börskursen:

A. 600 kr

B. 620 kr

C. 630 kr

D. 650 kr

Övning 10

Du köper en indexfond med avkastning på 5,88% och en obligation med 2% avkastning. Indexfonden utgör 50% av portföljen och resterande består av obligationen.

Vad blir den beräknade avkastningen för portföljen?

Övning 11

Följande uppskattningar gäller för en akties avkastning:

SannolikhetUppskattad avkastning
0,345%
0,115%
0,6-20%

Beräkna aktiens förväntade avkastning.