Innehåll

Totalt: 28 övningar

Grundläggande begrepp

Övning borgen 1

Vart regleras borgen?

Övning borgen 2

Vad är en borgen för något?

Övning borgen 3

Vad är en borgensman för något?

Övning borgen 4

Vad menas med en löftesman?

Övning borgen 5

Måste ett borgensavtal vara muntligt?

Övning borgen 6

Vad är enkel borgen för något?

Övning borgen 7

Vilken av följande alternativ stämmer bäst in på när man kan kräva borgensmannen på ansvar vid enkelt borgen?

A. När konkursen är avslutad.

B. När konkursförfarandet inleds.

C. Efter ett intyg av konkursförvaltare.

D. Det kan krävas när som.

Övning borgen 8

Vad är proprieborgen för något?

Fördjupning borgen

Övning borgen 9

Det föreligger ett fordringsförhållande utifrån ovanstående bild. Borgensmannen tecknade ett avtal som lyder “Här med ansvarar borgensmannen för gäldenärens skuld som sin egen”.

Borgenären i detta förhållande undrar vem han kan kräva på pengar.

Övning borgen 10

Lisa har precis startat ett byggbolag och har fått ett lån av banken. Hon är glad över detta och har lyckats övertala Moa att gå i borgen för lånet. Moa är inte orolig för att betala något iallafall då Lisa har så pass mycket ärvda pengar. 

Bedöm om Moas påstående stämmer.

Övning borgen 11

Vilken är vanligast?

A. Enkel borgen

B. Proprieborgen

Övning borgen 12

Vilken av borgensåtagandena kan man se som huvudregel?

Övning borgen 13

Vad är huvudregeln när det finns flera borgensmän?

A. De har delat ansvar

B. De har solidariskt ansvar

Övning borgen 14

Vad är det för skillnad på efterborgen och överborgen?

Övning borgen 15

Vilket alternativ stämmer bäst in på överborgen?

A. Borgensmännen är alltid solidariskt ansvariga

B. Borgensmanen kan bara krävas på betalning efter gäldenären

C. En borgensman går i borgen för en annan borgensman

Övning borgen 16

Ponera att en borgensman får betala gäldenärens skuld till borgenären. Kan denna i sin tur kräva gäldenären på den erlagda summan?

Övning borgen 17

Samma situation gäller som i uppgiften ovan. Vilken/vilka av de nedan angivna kan borgenären eventuellt räkna in följande i sin regressrätt:

A. Ränta på det utlagda kapitalet

B. Ersättning för kostnader som uppstått när regressrätten hävdats mot gäldenären.

C. Väldigt hög ränta (200%) i enlighet med avtal mellan borgensmannen och gäldenären.

Övning borgen 18

Vad innebär subrogation?

Övning borgen 19

Mihaly är en förnuftig och försiktig man. Hans kompis som kallas för “Oxen” har bett honom att gå i borgen för ett lån han ska ta för att köpa villavagn. Mihaly vill dock inte riskera mer än sina 300 000 kr i sparpengar. Han vet dock att en borgen är accessorisk till lånet.

Kan han begränsa sitt borgensåtagande?

Övning borgen 20

Kan ett borgensåtagande begränsas i tid?

Övning borgen 21

Ponera att det visar sig att ett fordringsförhållande – där du gått in som borgensman i – är ogiltigt. Detta genom en förfalskning av underskrift. Är ditt ansvar som borgensman kvar?

Övning borgen 22

Säg att du inte gått i borgen för ett annat lån. Senare visar någon upp ett borgensåtagande med din underskrift på (förfalskad). Utan att göra någon djupare utredning, är du bunden?

Övning borgen 23

Karin tar ett lån av finska pinne banken på 10 miljoner kronor till ett av sina företag. Karins mamma som jobbar inom skogsindustrin med fast anställning går i borgen för lånet.

A. Antag att Karin har en årsinkomst på 1400 kr från bolaget som är hela bolagets vinst. Är lånet giltigt?

B. Är borgensförpliktelsen giltig? Antag att Karins kreditprövning är tillräcklig för lånet.

Övning borgen 24

Säg att fallet ovan istället gällde ett borgensåtagande där du och en annan person undertecknade borgensåtagandet. Din underskrift är förfalskad, men inte den andres. Är borgensåtagandet giltigt?

Övning borgen 25

Om novation har skett är då borgensåtagandet giltigt?

Övning borgen 26

Du är återigen borgensman i ett fordringsförhållande mellan Handelsbanken Påhittad som Tusan AB och din kompis Ali. Även 3 andra vänner till Ali är borgensmän ihop med dig. Handelsbanken Påhittad som Tusan AB friar Alis tre kompisar från deras borgensansvar utan att fråga dig. Får du borgensansvar för allt?

Övning borgen 27

Lars, Åke och Inge är alla bröder och har gått i borgen för en fordran såsom för egen skuld. Gäldenären i fråga ingick lånet 1 mars 2021 på ett belopp på 900 000 kr.

Åren går och Gäldenären följer betalningsplanen och men till slut går denne i konkurs. Den kvarvarande skulden uppgår vid detta tillfälle till 660 000 kr. Borgenären uppmärksammar att Lars är rik och vill att han betalar hela beloppet med en gång vilket han också går med på frivilligt. Han tycker det är lättare så. 

Frågan Lars har är hur mycket han kan få tillbaka av gäldenären och resterande borgensmän efter denna betalning?

Övning borgen 28

Kan man gå i borgen för en naturafordran?