Lösningsförslag Exempeltenta 2

Exempeltenta 2

Övning 1

Lösning: Vägledning vid olika fordringsförhållanden t.ex. lån från bank och borgen. De bör ses som ett andrahandsval och komplement till lagstiftning.

Övning 2

Lösning finns på tentamen.

Övning 3

Här finns fullständig lösning på övning 3 som var flervalsfråga.

Lösning: Förpliktelsen riktar sig mot en viss produkt som kan vara öronmärkt. Inte vilken häst eller bil som helst, utan en viss bil eller häst.

Övning 4

8 procentenheter + referensränta enligt 6 och 9 §§ RL.

Övning 5

Lösning: Ja det finns en öppning i 8 § RL för det. Dels behöver då t.ex. sjukdom föreligga vilket det gör här. Å andra sidan vet vi inte hur stort beloppet är. Kanske är det inte stort nog för att betraktas som oskäligt för henne att betala det. Beroende på bedömningen kan det både bli aktuellt och inte.

Övning 6

Lösning:

A. Detta bör betraktas som ett löpande skuldebrev enligt 11 § SkbrL. Det gäller ett tvång här som bör omfattas av 29 § AvtL (inget hot om våld är inblandat, därmed inte 28 § AvtL). Enligt 15 § 1 st. 1 att satsen SkbrL är inte 29 § AvtL att anse som en giltig invändning mot skuldebrevet dock med antagandet att nye borgenären (Charles) är i god tro. Han kände till själva händelsen men kunde troligen inte ana att skuldebrevets uppkomst kom till via tvång. Med antagandet att han är i god tro så kommer Charles att få betalt med hänvisning till svaga invändningar 15 § SkbrL.

B. Om det är ett konstaterat enkelt skuldebrev bör hänvisas till 27 § SkbrL där nya borgenärer har samma invändningsrätt som de tidigare. Ett avtal som uppkommer under tvång är inte giltigt och blir därför inte det efter en överlåtelse heller. I detta scenario kommer Charles inte få betalt då Wilhelm kan då göra invändningen giltig.

Övning 7

Lösning: Enligt 15 § 1 st. 2 att satsen SkbrL är detta en svag invändning. Med antagandet att förvärvaren är i god tro måste gäldenären betala ändå.

Övning 8

Lösning:

A. 2 000 kr

Detta bör vara ett enkelt skuldebrev då det är ställt till viss man 26 § SkbrL. Liv har samma invändningsrätt mot ny borgenär som tidigare borgenär 27 § SkbrL och därför kan hon även åberopa Macke att hon redan betalat 2 000 kr. Således behöver hon bara betala 2 000 kr till Macke.

B. Då bör det anses som ett löpande skuldebrev 11 § SkbrL. I detta fallet kan gäldenären göra invändningar ifall betalning har gjorts enligt avbetalningsplan 16 § SkbrL. Dock får vi ingen information om att någon amortering eller liknande skulle ha gjorts enligt skuldebrevet. Delbetalningar utan avbetalningsplan omfattas inte av paragrafen. Vi kan heller inte göra några invändningar enligt 15 § SkbrL då Macke bör ansetts som god tro vid förvärvet, vi får inga uppgifter som skulle visa motsatsen. Med antagandet att avbetalningsplan inte föreligger kommer Liv behöva betala 4 000 kr till Macke.

Övning 9

Lösning: Att Nina inte får ansvar för det i enlighet med 9 § 2 st. SkbrL.

Övning 10

Lösning: Den 1 januari 2036.

Det rör sig om 10 årig preskriptionstid enligt 2 § PreskL. Detta då det är ett löpande skuldebrev vilket aktualiserar regeln i 2 § 2 st. PreskL som förbjuder 3 årig preskriptionstid på löpande skuldebrev.

Ny preskriptionstid börjar varje gång preskriptionsavbrott sker 6 § PreskL.

Vad som är preskriptionsavbrott regleras i 5 § PreskL.

Det första försöket 1 januari 2019 får anses inte utgöra avbrott. Detta då det sker muntligt och Linnéa ingenting säger (därmed inget erkännande av fordringen 5 § 1 st. PreskL).

Samtalet från Linnéa den 1 januari 2023 däremot kan eventuellt vara ett avbrott. Detta skulle troligen kunna ses som ett avbrott enligt 5 § 1 p. PreskL eftersom att gäldenären erkänner fordringen. Här skulle en bevisfråga aktualiseras.

Den 1 januari 2026 skickas inte mindre än 52 brev. Detta kan ses som ett skriftligt krav enligt 5 § 2 p. PreskL. HD har i praxis framställt krav på att 2 brev behöver skickas för att det ska ses som preskriptionsavbrott. 52 är långt över det kravet.

Det sista preskriptionsavbrottet får anses ske den 1 januari 2026 och preskription sker då 10 år därefter den 1 januari 2036.

Breven som skickas den 1 januari 2047 hade kunnat ses som preskriptionsavbrott. Dessa skickas dock försent så att preskription redan hunnit ske. Detta sker ju efter 10 år. 

Övning 11

Lösning: Ja. Sakrättsligt skydd för enkla skuldebrev regleras i 31 § SkbrL. Skyddet uppkommer då gäldenären (Lisa) blir underrättad om åtgärden (överlåtelsen) av överlåtaren (Kalle) eller förvärvaren (Maggot). I detta fallet blev Lisa underrättad om överlåtelsen av Kalle. Sakrättsligt skydd för Maggot har därför uppstått.

Övning 12

Lösning: De måste ange detta enligt 7 § 2 st. 1 p. KkrL.

Övning 13

Lösning: Ja, enligt 21 § KkrL finns en ångerfrist på 14 dagar som börjar gälla efter den dagen avtalet ingicks 22 § KkrL. Den 12 april är inom 14-dagarsfristen.