Preskription

Innehåll

Totalt: 14 övningar

Preskription

Övning preskription 1

Vad är preskription för något?

Övning preskription 2

Hur lång är preskriptionstiden vanligtvis vad gäller konsumenter?

A. 5 år efter tillkomsten

B. 5 år efter första dröjsmålet

C. 3 år efter tillkomsten

D. 3 år efter första dröjsmålet

Övning preskription 3

Hur lång är preskriptionstiden vanligtvis utanför konsumentförhållande?

A. 10 år efter tillkomsten

B. 8 år efter första dröjsmålet

C. 9 år efter tillkomsten

D. 5 år efter första dröjsmålet

Övning preskription 4

Vad händer om preskriptionstiden avbryts?

Övning preskription 5

Gäldenären kände till fordringens existens, således har preskriptionsavbrott ________ .

A. skett

B. inte skett

C. kanske skett

Övning preskription 6

Om borgenären har skickat iväg ett kravbrev till gäldenären så har ett preskriptionsavbrott ______ .

A. skett

B. inte skett

C. kanske skett

Övning preskription 7

Carola tar ett lån den 1 mars 2001. Hon amorterar detta årligen i 12 år. Sen säger hennes väninna Louise att lånet är över 3 år och därför är preskriberat enligt 2 § 2 st. PreskL. Stämmer detta?

Övning preskription 8

Om fordringsförhållandet som en borgensman gått i borgen för upphör på grund av preskription, vad händer då med borgensåtagandet?

Övning preskription 9

Antag att preskriptionsavbrott regelbundet sker av borgenären med avseende på gäldenären i ett fordringsförhållande. Dock får inte borgensmannen höra något om fordringsförhållandet på 11 år efter att denna ingått förpliktelsen. 

Är borgensåtagandet fortfarande giltigt?

Övning preskription 10

Anta att en bank lånar ut 2 miljoner för ett köp av hus, som säkerhet går en man i borgen och huset står som säkerhet för lånet. Vidare av oklara anledning blir denna skuld preskriberad och detta är konstaterat.

Förklara vad som händer med de inblandades ansvar för lånet.

Övning preskription 11

Albert betalar sin fordran till Robert. Den blev tämligen sent närmare 12 år för sent efter förfallodatum. Alberts jurist påminner honom om att han inte behövde betala. Han ringer upp Robert direkt och säger att han vill få pengarna tillbaka då fordran ej var giltig. 

Kan Albert göra så?

Övning preskription 12

Ali, Mahmud och Agnes är alla gäldenärer för ett lån. Det är en bank som gett ut detta lån och dem är inte särskilt noga med att skicka ut påminnelser om fordringen. Det visar sig konstaterat att fordringen preskriberas både för Ali och Mahmud. Agnes blir orolig om hon nu måste betala hela lånet själv.

Stämmer detta?

Övning preskription 13

Julia har en fordran (i form av ett löpande skuldebrev) på sin väninna Linnéa. 

  • Denna skapas den 1 januari 2018. 
  • Den 1 januari 2019 ringer Julia upp Linnéa och påminner om fordran. Linnéa säger dock inget i samtalet utan är helt tyst.
  • Den 1 januari 2023 ringer Linnéa upp Julia och säger att hon kanske kan betala sin fordran någon gång i nästa vecka. Så blir det dock inte.
  • Den 1 januari 2026 skickar Julia 52 olika brev från olika postkontor till Linnéa. I breven framställs ett skriftligt krav på fordran.
  • Den 1 januari 2047 skickas 4 nya skriftliga krav med posten.

När är fordran preskriberad?

Övning preskription 14

Ola är gäldenär för ett lån på 20 000 kr. Det gäller ett båtköp. För att få detta lån var Ola tvungen att hitta en borgensman. Han ringde runt till sina vänner och hittade Linus som gärna ställde upp för sin kompis. Så blev det och skulden ingicks den 2 december 2002 och skrevs till innehavaren av skuldebrevet. 

Borgenären hörde inte av sig på länge men den 5 november 2007 skickar han till slut ut 15 brev till Ola om att betala av 5 000 kr på skulden. Ola gör också detta samma dag. 

Nu har det gått lång tid och de båda frågar om deras ansvar har preskriberats den 1 juli 2013. Har den preskriberats?