AD/AS modellen

Innehåll

Totalt: 9 övningar

Begrepp

Övning AD/AS 1

I modellen detta avsnitt handlar om, vad står följande begrepp för?

A. AD

B. SRAS

C. LRAS

BNP-gap i AD/AS

Övning AD/AS 2

Vad stämmer bäst in på potentiell BNP?

A. Resurserna i ett landa används till sin tekniska gräns.

B. Resurserna i ett land är fullt utnyttjade

C. Resurserna i ett land används inte fullt ut och står oanvända en stor del av tiden.

D. A & B är båda rätt

Övning AD/AS 3

Befinner sig ekonomi ovan i:

A. Högkonjunktur

B. Lågkonjunktur

C. Potentiell BNP

Övning AD/AS 4

Befinner sig ekonomi ovan i:

A. Högkonjunktur

B. Lågkonjunktur

C. Potentiell BNP

Övning AD/AS 5

Befinner sig ekonomi ovan i:

A. Högkonjunktur

B. Lågkonjunktur

C. Potentiell BNP

AD/AS förskjutningar

Övning AD/AS 6

Ett land i norden är bestående av en population med smak för kött. Anta att privatpersoner men framförallt företag är beroende av denna vara och att den är svår att substituera. Plötsligt börjar priset på kött gå upp väldigt kraftigt av sanktioner från andra länder.

A. Förklara förenklat hur AD/AS kurvorna skiftar av detta.

B. Förklara hur ekonomin kommer att återgå till jämvikt långsiktigt.

 data-recalc-dims=

A. Exemplet försöker illustrera en utbudschock likt oljekrisen på 70-talet. Detta resulterar i att prisnivåerna i landet ökar på grund av ökade kostnader för alla i landet. BNP kommer även att backa och SRAS förskjuts till vänster till SRAS2. När ekonomin befinner sig i den ovan beskrivna situationen kommer det att

B. När ekonomin befinner sig i den ovan beskrivna situationen kommer det att finnas överskott av produktionsfaktorer och låg konkurrens om desamma. Detta leder priser på produktionsfaktorerna vilket skiftar SRAS till höger då det blir billigare att tillverka (ungefär som den ursprungliga bilden).

Övning AD/AS 7

En ekonomi har just nu reell BNP på samma nivå som potentiell BNP. Staten vill få in mer pengar för att täcka underskott i statsbudgeten. De gör detta genom att höja inkomstskatten i landet.

A. Förklara förenklat hur AD/AS kurvorna skiftar endast på grund av den höjda skatten.

B. Framför argument varför det kan vara dåligt med denna politik i landets läge.

 data-recalc-dims=

A. Invånarna kommer få mindre pengar att röra sig med och därmed minska konsumtionen. Detta kommer minska efterfrågan av varor och tjänster i landet och minskar BNP. AD kurvan skiftar åt vänster till AD2. Landet kommer få fallande priser.

B. Detta är en kontraktiv finanspolitik. Denna skulle kanske vara mer lämpad för att dämpa en högkonjunktur istället för att föra landet mer mot en lågkonjunktur.

Övning AD/AS 8

En ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur p.g.a. en finanskris. Staten ska satsa på att öka sin teknologi inom DNA. Därför startade de många nya laboratorium som skapar jobb för befolkningen.

Förklara förenklat hur AD/AS modellen påverkas av detta och hur det påverkar konjunkturen.

 data-recalc-dims=

Denna satsning genererar jobb som i sin tur genererar inkomster för befolkning och konsumtionen i landet bör öka. Efterfrågan ökar och AD kurvan skiftar åt höger till AD2. BNP likväl prisnivån ökar i landet. Detta kan vara ett sätt att få igång ekonomin och komma ur lågkonjunkturen eller hamna närmare jämvikt.

Övning AD/AS 9

I elbilslandet kör de flesta nyproducerade elbilar. Framförallt har företagen i landet skiftat mot denna teknik, alla lastbilar, transportfordon och industrier drivs av el. Landets ekonomi är stabil och jämvikten beräknas ligga på långsiktig jämvikt, se bilden ovan. Staten har tidigare gjort stora investeringar i vattenkraft. Detta gav större effekter än väntat och plötsligt chocksänks priserna på el. 

A. Förklara förenklat hur AD/AS modellen påverkas av detta efter den oväntade ändringen av elpriserna.

B. Förklara hur ekonomin kommer att återgå till jämvikt långsiktigt.

 data-recalc-dims=

A. Denna prisförändring kommer leda till att företagen kan producera billigare. Detta leder även till att företagen går bättre och BNP ökar. Ett skifte av SRAS till SRAS2 kommer ske till höger med lägre priser och högre BNP.

B. Faktorpriserna här kommer som sagt bli lägre men detta kommer långsiktigt leda till att fler kommer vilja producera och mer konkurrens om produktionsfaktorerna. Konkurrensen kommer att höja faktorpriserna igen. Långsiktigt kommer SRAS skiftas tillbaka till sin ungefär den ursprungliga positionen.