IS/LM modellen

Innehåll

Totalt: 18 övningar

Teori

Övning IS/LM 1

Vad står IS för?

Övning IS/LM 2

Vad står LM för?

Övning IS/LM 3

IS kurvan har _______ lutning och LM kurvan har _______ lutning.

A. Vertikal, positiv

B. Negativ, positiv

C. Positiv, horisontell

D. Positiv, negativ

Övning IS/LM 4

Om räntorna sjunker så kommer investeringarna som helhet att _____?

A. Minska

B. Öka

Övning IS/LM 5

Varför är IS kurvan negativ?

Övning IS/LM 6

Vilken är den primära faktorn som påverkar om privata företag ska investera?

Övning IS/LM 7

Varför är har LM kurvan positiv lutning?

Övning IS/LM 8

Från vilken modell härleds LM kurvan av?

Övning IS/LM 9

Från vilken modell härleds IS kurvan av?

IS/LM förskjutningar

Övning IS/LM 10

Om staten ökar sina utgifter genom att bygga mer bostäder kommer det påverka IS-LM modellen nedan. På vilket sätt?

Detta gör att G ökar i modellen för BNP (C+I+G+NX) vilket skjuter IS kurvan åt höger. Hade räntan varit oförändrad hade ökningen av BNP:n blivit ännu större. Men med antagandet att LM kurvan inte förskjuts kommer en ränteökning att minska lite av den ökningen som annars hade skett. T.ex. genom att färre investeringar då kommer ske.

Övning IS/LM 11

Om centralbanken minskar penningmängden kommer det påverka IS-LM modellen nedan. På vilket sätt?

LM kurvan kommer att förskjutas åt vänster. Den minskade penningmängden driver upp räntorna. De högre räntorna i sin tur minskar såväl konsumtion som investeringar, vilket minskar BNP:n. Den minskade BNP:n i sin tur minskar efterfrågan av pengar. Det i sin tur minskar räntan igen. Så här stabiliserar sig till slut kurvan med en förskjutning av LM kurvan åt vänster.

Övning IS/LM 12

Ett pessimistiskt uttalande om de framtida ekonomiska utsikterna för ett land görs av dess president. Som en konsekvens minskar investeringarna. Hur kommer detta påverka IS-LM modellen?

Detta gör att I minskar i modellen för BNP (C+I+G+NX) vilket skjuter IS kurvan åt vänster. Den minskade nivån för BNP:n minskar i sin tur behovet av pengar. Det kommer förutsatt att penningmängden är stabil sänka räntan. Den sänkta räntan kommer ge en motsatt effekt på investeringar och konsumtion som den ovan. Alltså kommer investeringar och konsumtion således att öka också. Sammanfattningsvis blir det dock ett skifte i IS kurvan åt vänster.

Övning IS/LM 13

En centralbank är missnöjd med tillväxten i ett land så man ökar penningmängden. Vilken effekt kommer detta ge i IS-LM modellen?

LM kurvan kommer att skjutas åt höger. Vid den högre penningmängden kommer räntan att gå ner. Detta ökar BNP:n då konsumtion och investeringar ökar. Den ökade nivån för BNP gör dock att efterfrågan på pengar också ökar vilket driver upp räntan lite igen. Det minskar i sin tur ner BNP:n något i form av mindre konsumtion och investeringar. Det slutliga resultatet blir dock en förflyttning av LM-kurvan åt höger.

Övning IS/LM 14

Konsumtionsvilja hos befolkningen ökar kraftigt efter en ström av rapportering i den nationella median. Hur kommer IS-LM modellen i nationen att påverkas?

IS kurvan kommer att skjutas åt höger. Konsumtionen ökar vilket ytterligare ökar BNP:n. Förutsatt att penningmängden förblir intakt kommer då mer pengar behövas för transaktioner. När pengar flyttas till det kommer priserna på andra tillgångar sjunka. Då ökar den procentuella avkastningen på de samma vilket driver upp räntenivån. Den höjda räntenivån minskar i sin tur BNP:n genom att t.ex. hindra ytterligare investeringar. Det kommer sänka BNP:n något. Slutligen sker dock en förskjutning åt höger av IS kurvan.

Övning IS/LM 15

Ett land befinner sig i en rykande högkonjunktur som dess regeringen gladeligen ytterligare stödjer. Landets centralbank vill dock föra en kontracyklisk politik och planerar att kraftigt sänka penningmängden. Hur kommer det påverka IS-LM modellen?

LM kurvan kommer att förskjutas åt vänster. Den kraftigt minskade penningmängden driver upp räntorna. De högre räntorna i sin tur minskar såväl konsumtion som investeringar, vilket minskar BNP:n. Den minskade BNP:n i sin tur minskar efterfrågan av pengar. Det i sin tur minskar räntan igen. Så här stabiliserar sig till slut kurvan med en förskjutning av LM kurvan åt vänster.

Övning IS/LM 16

I demokratiska folkrepubliken Pengchau ökar staten sina investeringar i den nya femårsplanen. Bland annat på jordbruk och industrier. Hur kommer detta påverka IS-LM modellen?

De ökade investeringarna kommer driva IS kurvan åt höger då G är en del av formeln för BNP. Vid den högre nivån för BNP ökar behovet av pengar för transaktioner. Detta leder till en högre räntenivå vilket minskar lite av den ökningen som annars hade skett av BNP:n. Detta genom att den nya högre räntenivån t.ex. kanske tränger undan privata investeringar.

Övning IS/LM 17

En ny femårsplan är återigen på gång i Penchau. Statens intäkter har minskat under en period och man räknar med att detta ska fortsätta. För att staten inte ska få alltför stora underskott väljer man därför att helt upphöra med statliga investeringar. Vad kommer hända med ekonomi? Förklara med hjälp av IS-LM modellen?

Detta kommer minska investeringarna och G i BNP formeln, vilket förskjuter IS kurvan åt vänster. Resultatet blir en lägre BNP. Vid den lägre nivån kommer mindre pengar efterfrågas för transaktioner. Överskottet av pengar kommer då söka sig till diverse placeringar. Det driver i sin tur upp priserna på de tillgångarna vilket minskar räntan. Vid den lägre räntenivån blir dock fler investeringar lönsamma vilket t.ex. kan leda till fler privata investeringar (om några sådana nu förekommer i en folkrepublik). Detta ökar dock BNP:n lite vilket tar ut lite av effekten som de minskade statliga investeringarna orsakar.

Övning IS/LM 18

Centralbanken i Pengchau (som styrs av regeringen) har fått ett nytt direktiv att minska penningmängden. Hur kommer detta påverka IS-LM modellen?

Den minskade penningmängden leder till en ny jämvikt mellan efterfrågan och tillgången på pengar. Denna kommer vara vid en högre räntenivå. Den högre räntenivån kommer minska konsumtion och investeringar. T.ex. genom att färre investeringar blir lönsamma. Vid den nya lägre nivån på BNP kommer behovet att pengar för transaktioner minska. Det leder till en lägre räntenivå vilket ger en liten motsatt effekt som höjer investeringar och konsumtion något. Slutresultatet blir dock en förflyttning av LM kurvan till vänster vilket ger en högre räntenivå och lägre BNP.