Makroekonomi exempeltenta 2

Innehåll

Detta är förslag hur en tentamen kan se ut i makroekonomi (7,5 hp). Var noga med att se vad som är aktuellt på din kurs, då detta endast är ett förslag på tentamen. Mest handlar det om vilka frågor som kan behandlas och det innehåller repetition från tidigare avsnitt i kursen. Notera att dessa tentor består av många mindre frågor och upplägget kan variera beroende på kursansvarig och examinator.

Totalt: 21 övningar

Exempeltenta 1

Övning 1

NominelltRealt belopp År
3 674 7013 785 3922018
3 897 9123 897 9122019
4 265 9113 976 3022020

Utgå från att ovanstående siffror är BNP i ett land.

A. Beräkna deflatorn för respektive år.

B. Vilket år är basåret?

Övning 2

En centralbank beslutar att de ska köpa statspapper.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning 3

En regering har bestämt sig för att införa en regel som sänker inkomstskatten.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning 4

En centralbank beslutar att de ska sälja statspapper.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning 5

En centralbank beslutar att de sänka kassakvotskravet.

Vilken politik beskriver bäst ovanstående påstående?

A. Expansiv penningpolitik

B. Kontraktiv penningpolitik

C. Expansiv finanspolitik

D. Kontraktiv finanspolitik

Övning 6

AE=BNP

BNP=C+I+G+(EX-IM)

C=a+c*(BNP-T)

a=450

c=0,85

I=600

G=190

t=0,5

EX=400

IM=120+0,15*BNP

Beräkna BNP:n.

Övning 7

Nedan följer tre länder och information om dem. 

ctm
Land A0,650,240,17
Land B0,80,140,04
Land C0,60,320

A. Beräkna multiplikatorn för de olika länderna.

B. Beräkna ökningen av varje lands BNP om statens utgifter skulle öka med 200.

Övning 8

Vad innebär det att pengar är ett betalningsmedel?

Övning 9

En regering som styr sitt lands penningpolitik själv önskar öka landets nettoexport. Hur kan man göra det genom valutan?

Övning 10

Befinner sig ekonomi ovan i:

A. Högkonjunktur

B. Lågkonjunktur

C. Potentiell BNP

Övning 11

En ekonomi har just nu reell BNP på samma nivå som potentiell BNP. Staten vill få in mer pengar för att täcka underskott i statsbudgeten. De gör detta genom att höja inkomstskatten i landet.

A. Förklara förenklat hur AD/AS kurvorna skiftar endast på grund av den höjda skatten.

B. Framför argument varför det kan vara dåligt med denna politik i landets läge.

 data-recalc-dims=

A. Invånarna kommer få mindre pengar att röra sig med och därmed minska konsumtionen. Detta kommer minska efterfrågan av varor och tjänster i landet och minskar BNP. AD kurvan skiftar åt vänster till AD2. Landet kommer få fallande priser.

B. Detta är en kontraktiv finanspolitik. Denna skulle kanske vara mer lämpad för att dämpa en högkonjunktur istället för att föra landet mer mot en lågkonjunktur.

Övning 12

En femårsplan är på gång i Penchau. Statens intäkter har minskat under en period och man räknar med att detta ska fortsätta. För att staten inte ska få alltför stora underskott väljer man därför att helt upphöra med statliga investeringar. Vad kommer hända med ekonomi? Förklara med hjälp av IS-LM modellen?

Detta kommer minska investeringarna och G i BNP formeln, vilket förskjuter IS kurvan åt vänster. Resultatet blir en lägre BNP. Vid den lägre nivån kommer mindre pengar efterfrågas för transaktioner. Överskottet av pengar kommer då söka sig till diverse placeringar. Det driver i sin tur upp priserna på de tillgångarna vilket minskar räntan. Vid den lägre räntenivån blir dock fler investeringar lönsamma vilket t.ex. kan leda till fler privata investeringar (om några sådana nu förekommer i en folkrepublik). Detta ökar dock BNP:n lite vilket tar ut lite av effekten som de minskade statliga investeringarna orsakar.

Övning 13

Centralbanken i Pengchau (som styrs av regeringen) har fått ett nytt direktiv att minska penningmängden. Hur kommer detta påverka IS-LM modellen?

Den minskade penningmängden leder till en ny jämvikt mellan efterfrågan och tillgången på pengar. Denna kommer vara vid en högre räntenivå. Den högre räntenivån kommer minska konsumtion och investeringar. T.ex. genom att färre investeringar blir lönsamma. Vid den nya lägre nivån på BNP kommer behovet att pengar för transaktioner minska. Det leder till en lägre räntenivå vilket ger en liten motsatt effekt som höjer investeringar och konsumtion något. Slutresultatet blir dock en förflyttning av LM kurvan till vänster vilket ger en högre räntenivå och lägre BNP.

Övning 14

Om det råder hög arbetslöshet, hur kommer då inflationen vara enligt Phillipskurvan?

Övning 15

Om det råder hög inflation, hur kommer då arbetslösheten vara enligt Phillipskurvan?

Övning 16

Bosse är utbildad ingenjör inom maskinteknik på ett teknikföretag. Tiderna börjar gå allt sämre i landet och bossen kallar in Bosse på möte. Bosse får beskedet att han tyvärr inte kan jobba kvar då företaget ska lägga ner hans avdelning på företaget. Nedläggningen berodde på nedskärningar i dessa dåliga tider.

Vilken typ av arbetslöshet har Bosse drabbats av?

A. Friktionell

B. Cyklisk

C. Strukturell

Övning 17

Vad för effekt kan bostadsbrist ge som ökar arbetslösheten?

Övning 18

Ett land har fått kraftig teknologisk utveckling inom AI och jordbruk. 

Hur påverkar detta LRAS kurvan?

A. Förflyttas åt höger

B. Förflyttas ner

C. Förflyttas åt vänster

Övning 19

Två länder finns. Tacolandet och Burritorepbuliken. 

Dessa två länders möjlighet till produktion följer i tabellen nedan. Värdet i en ruta gäller för om man bara producerar den varan. 

TacosBurritos
Tacolandet5070
Burritorepubliken1060

A. Vem har absolut fördel vid produktion av tacos?

B. Vem har absolut fördel vid produktion av burritos?

C. Vem har komparativ fördel vid produktion av tacos?

D. Vem har komparativ fördel vid produktion av burritos?

Övning 20

Ett land har just nu gjort en storsatsning på teknologi inom bioraffinering för jordbrukssektorn. De vill då begränsa _________ för att inte utlandet ska störa utvecklingen av denna sektorn.

A. importen

B. exporten

Övning 21

Tjänar alla länder på en friare handel?